Co to jest weksel?

Zastanawiasz się czym jest weksel? Z naszego artykułu dowiesz się nie tylko czym jest, ale poznasz również jego rodzaje, a także sprawdzisz o co zadbać, aby był on ważny.

Mianem weksla nazywamy specjalny rodzaj uniwersalnego papieru wartościowego. Jego uniwersalność polega na tym, że weksel może przyjąć formę pełnoprawnego środka płatniczego, obiegowego, jak i z powodzeniem pełnić rolę środka zabezpieczającego.

Pierwsza z nich polega na tym, że pozwala on zaciągnąć zobowiązanie (w formie kredytu lub pożyczki). Druga umożliwia dokonywanie rozliczeń (czyli przekazywanie weksla kolejnym osobom). Trzecia wiąże się natomiast z koniecznością uregulowania określonego zobowiązania.

Jak działa weksel?

Zasadę funkcjonowania tego dokumentu można opisać w kilku krokach.

Weksel musi być sporządzony w formie pisemnej – wskazującej datę i miejsce jego wystawienia, termin i miejsce płatności, zawierającej jasne przyrzeczenie uregulowania określonej w nim sumy, a przede wszystkim – dane stron: wystawcy weksla (na którym ciąży obowiązek zapłaty) oraz odbiorcy weksla (który ma prawo do uzyskania określonej sumy).

Aby weksel mógł zostać uznany za ważny, musi zawierać jasną nazwę “WEKSEL” (napisaną w języku całego dokumentu), wszystkie wyżej wymienione informacje oraz musi zostać podpisany przez jego wystawcę.

Wyjątek od powyższych zapisów stanowi weksel in blanco. W przeciwieństwie do tradycyjnego dokumentu, nie musi on zawierać kwoty ani daty uregulowania takiej należności.

co to jest weksel

Rodzaje weksli

Poza wspomnianym na początku rozróżnieniem weksli na formę płatniczą, obiegową i zabezpieczającą, ten rodzaj papieru wartościowego dzieli się jeszcze na dwa, bardzo istotne rodzaje.

Weksel własny 

Nazywany też wekslem sola. W tym przypadku jedyną osobą uprawnioną do wykupienia wystawionego weksla jest jego wystawca. Nikt inny nie może uregulować takiego rodzaju zobowiązania.

Weksel trasowany

Przyjmujący również nazwę weksla ciągnionego. W tym przypadku osobą zobowiązaną do zapłaty określonej sumy, jest ta wskazana przez wystawcę weksla. W tym rodzaju weksla wystawca nazywany jest trasantem, z kolei osoba, na której spoczywa obowiązek uregulowania należności – trasatem. Osoba, na rzecz której ma być dokonana płatność nazywana jest natomiast remitentem.

Podobnie, jak inne papiery wartościowe, weksle własne, trasowane oraz in blanco mogą podlegać transakcjom kupna-sprzedaży. Aby były ważne, ich przeniesienie musi odbywać się w drodze indosu i wydania. Osobę przenoszącą prawa z weksla nazywamy indosantem, natomiast jego nabywcę – indosariuszem.