Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa, dzięki której przedsiębiorstwo może wymienić nieopłacone faktury na gotówkę. Polega na wykupieniu przez firmę faktoringową od przedsiębiorcy należności z tytułu sprzedaży produktów i usług. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie pieniędzy zaraz po wystawieniu faktury, mimo długiego terminu płatności. Jakie są rodzaje faktoringu? Jak przebiega jego proces? Z jakimi kosztami wiąże się korzystanie z usług faktora? Te oraz znacznie więcej informacji znajdziesz w tym artykule!

Strony usług faktoringowych

W przypadku faktoringu możemy wyróżnić aż 3 podmioty:

  • Faktorant – jest dostawcą produktu lub usługi i zarazem wystawcą faktury;
  • Dłużnik – to odbiorca produktu lub usługi, a także podmiot zobowiązany do opłacenia faktury;
  • Faktor – jest stroną odpowiadającą za opłacenie na rzecz faktoranta należności z tytułu faktury, a jednocześnie uprawnioną do otrzymania zapłaty ze strony dłużnika.

Rodzaje faktoringu

Istnieje kilka rodzajów faktoringu. Można dokonać podziału faktoringu ze względu na ryzyko i jawność.

Podział ze względu na ryzyko

W tym aspekcie mamy do czynienia z aż trzema rodzajami. Pierwszym z nich jest faktoring niepełny, w którym to faktor nie przejmuje żadnego ryzyka związanego z brakiem uregulowania należności przez odbiorcę. Drugi to faktoring pełny, który cechuje się całkowitym przejęciem tego ryzyka. Ostatni to faktoring nazywany mieszanym. Łączy on w sobie cechy niepełnego i pełnego, a dokładny obszar odpowiedzialności i ryzyka jest ustalany między faktorem i faktorantem.

Podział ze względu na jawność

Możemy spotkać się z faktoringiem cichym (w ramach którego odbiorca nie wie o całej procedurze) oraz faktoringiem jawnym (w którym dłużnik wie, że jego wierzytelność została sprzedana).

co to jest faktoring

Korzyści płynące z umów faktoringowych

Można śmiało stwierdzić, że faktoring jest jedną z usług, w ramach której każda ze stron odnosi wymierne korzyści.

  • Dla faktoranta oznacza szybki zastrzyk gotówki. Nawet, jeśli jego faktura została wystawiona z odroczonym terminem płatności – gotówkę może otrzymać od razu na swoje konto. To dobry sposób na poprawienie płynności finansowej.
  • Dla faktora jest to z kolei źródło solidnego zysku. Bowiem faktoring charakteryzuje się tym, iż kwota wypłacana faktorantowi stanowi zazwyczaj około 80%-90% sumy wynikającej z faktury. Faktor płaci faktorantowi “mniej”, zarabiając tym samym na powstałej różnicy różnic, gdy dłużnik ureguluje swoje zobowiązanie.

Mniej popularnym, choć również stosowanym rozwiązaniem jest wypłacanie faktorantowi 100% kwoty wynikającej z faktury. W takim przypadku wynagrodzenie faktoranta stanowi dodatkowo naliczana prowizja.