Kto to jest wierzyciel?

Naszym celem jest poszerzanie Twojej wiedzy – dzisiaj zajmiemy się wyjaśnieniem kolejnego ważnego terminu, którego znaczenie powinnaś/powinieneś znać! Odpowiemy sobie na pytanie, kim jest wierzyciel i czy w praktyce możliwa jest ugoda dłużnika z wierzycielem? Jakie są prawa wierzyciela oraz jego obowiązki? Czy wierzyciel może odwołać komornika? Jakie możliwości mają dłużnicy? Zapraszamy!

Wierzyciel: definicja

W najprostszych słowach, mianem wierzyciela nazywamy osobę lub podmiot, który udzielił komuś pożyczki lub kredytu i z tego tytułu należy mu się zwrot określonej kwoty – zazwyczaj powiększonej o ustalone odsetki. Warto jednak nadmienić, że nie istnieje konkretna definicja wierzyciela w Kodeksie Cywilnym.

Zgodnie z powyższym, wierzycielem może stać się zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (czyli firma pożyczkowa, bank, SKOK lub przedsiębiorstwo posiadające osobowość prawną).

Mówiąc o wierzycielu, nie sposób pominąć drugiej strony, która jest jednocześnie elementem niezbędnym do powstania wierzytelności. Dłużnik, bo o nim mowa, to z kolei osoba lub podmiot zaciągająca dane zadłużenie i będąca zobowiązana do jego terminowej spłaty – zgodnie ze wspólnie zaakceptowanymi ustaleniami

Rodzaje wierzycieli

Poza klasyczną definicją wierzyciela, odnoszącą się do ogólnych zobowiązań finansowych – w praktyce rozróżniamy też 4 inne pojęcia związane z tą funkcją. A są nimi:

  • Wierzyciel alimentacyjny, tu jak sama nazwa wskazuje – osoba, której przysługują alimenty. W przeciwieństwie do innych wierzytelności, ten rodzaj ma zawsze pierwszeństwo i jest niezbywalny.
  • Wierzyciel osobisty, czyli podmiot bądź osoba mogąca żądać uregulowania zobowiązania bezpośrednio z majątku osobistego, w tym: pensji, emerytury lub innego świadczenia otrzymywanego przez dłużnika.
  • Wierzyciel rzeczowy, czyli podmiot lub osoba, która może dochodzić swoich praw do konkretnej, wskazanej rzeczy – stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności (np. samochodu, biżuterii, maszyn, urządzeń itp.).
  • Wierzyciel hipoteczny, podobny do opisanego powyżej – wierzyciela rzeczowego, z tą różnicą, że on swoje roszczenia może dochodzić na drodze hipoteki.

Jakie prawa ma wierzyciel i co może robić?

Głównym prawem każdego wierzyciela jest przede wszystkim otrzymanie przekazanej wcześniej dłużnikowi kwoty – często powiększonej o prowizje oraz odsetki.

W sytuacji, gdy z różnych przyczyn, dłużnik nie wywiązuje się ze swojego obowiązku – wierzyciel posiada również inne narzędzia służące do odzyskania wierzytelności. Podstawowym z nich jest próba polubownego załatwienia sprawy – polegająca na kontakcie i negocjacjach z dłużnikiem. Jeśli ona nie przynosi oczekiwanych skutków – pozostaje skierowanie postępowania na drogę sądową. W przypadku uznania jego roszczeń, zostanie wydany wyrok z tytułem wykonawczym, co pozwoli na rozpoczęcie egzekucji prowadzonej przez firmę windykacyjną lub bezpośrednio przez komornika.

kim jest wierzyciel

Ugoda między wierzycielem a dłużnikiem

Czy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem może dojść do porozumienia? Wierzyciel a dłużnik: czy możliwa jest ugoda? Jak mogą wyglądać negocjacje z wierzycielami? Ugoda pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem to jedno z możliwych rozwiązań. Można, na przykład, porozumieć się w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty, które dłużnikowi będzie łatwiej spłacić.

Przede wszystkim jednak, jeśli jesteś dłużnikiem, nie popełniaj kardynalnego błędu, jakim jest ucieczka przed problemem. Chowanie głowy w piasek nic nie da, wręcz przeciwnie, może jedynie doprowadzić do sytuacji, w której problemy zaczną się nawarstwiać, dlatego nie unikaj kontaktu i nie udawaj, że Twoje kłopoty nie istnieją!

Czy wierzyciel może cofnąć komornika?

Zastanawiasz się, czy wierzyciel może w praktyce wycofać sprawę od komornika? Bardzo ważne jest, by pamiętać, że wyłącznie wierzyciel jest uprawniony do tego, by zdecydować o tym, że egzekucja zostanie zakończona jeszcze zanim nastąpi odzyskanie zobowiązania w 100%.

Reasumując: wyjaśniliśmy sobie, kim jest wierzyciel i jakie są, między innymi, jego uprawnienia. Jeżeli masz jakiekolwiek problemy, możesz dążyć do zawarcia ugody z wierzycielem. Niemniej jednak, zawsze staraj się nie doprowadzać do sytuacji, przez które możesz wpaść w tarapaty z wierzycielami.