Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu – jak ją otrzymać?

Wcześniejsza spłata kredytu wiąże się ze zwrotem nadpłaconych odsetek – spłacie podlega bowiem cała należna kwota, łącznie z odsetkami, które dopiero później są rozliczane i zwracane. W toku zaciągania i spłaty kredytu kredytobiorca ponosi jednak znacznie więcej kosztów niż tylko odsetki. Jedną z większych wnoszonych opłat jest prowizja, którą często trzeba wpłacić, żeby w ogóle otrzymać jakieś pieniądze. Czy wobec tego, wcześniejsza spłata nie powinna zobowiązywać banku do rozliczenia również pozostałych kosztów i zwrócenia ich proporcjonalnej części? Otóż, okazuje się, że powinna i zobowiązuje. Kredytobiorcy mogą w tym zakresie opierać się na wyroku TSUE.

 

Wyrok TSUE w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie orzekł, że wcześniejsza spłata kredytu upoważnia klienta do uzyskania zwrotu części kosztów poniesionych w związku z zaciągnięciem kredytu.

Fragment wyroku z 19 września 2019 roku brzmi:

Konsument ma prawo do wypełnienia zobowiązań określonych w umowie kredytu przed czasem ustalonym w umowie. W tym przypadku, zgodnie z prawem przewidzianym w państwie członkowskim, konsument ma prawo do słusznego zmniejszenia całkowitego kosztu kredytu.

Oznacza to, że bank powinien rozliczyć klientowi wszystkie koszty, w tym również prowizję i zwrócić ich proporcjonalną część. Proporcjonalną do okresu, jaki pozostał do spłaty (o ile wcześniej zwrócono pieniądze).

Wyrok obowiązuje wszystkie banki i wszystkich klientów, którzy zaciągnęli i spłacili kredyt po 22.07.2017 roku.
zwrot prowizji

Jak otrzymać zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze, że prowizja zwracana jest wyłącznie na wniosek klienta, który spłacił wcześniej swoje zobowiązanie kredytowe.

Czas na złożenie wniosku to maksymalnie 6 lat od momentu jego spłacenia. Gwarantują to zapisy Kodeksu Cywilnego.

Wniosek o zwrot prowizji powinien zawierać:

  • dane klienta, zarówno te osobowe jak i kontaktowe;
  • dane banku;
  • szczegóły kredytu, czyli numer umowy i data jej zawarcia;
  • informację na temat formy przekazania środków;
  • numer konta bankowego, na które pieniądze mają być przelane;
  • termin, jaki klient wyznacza na przelanie pieniędzy.

Bank ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Gwarantuje mu to Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku i o Rzeczniku Finansowym.

Trzeba też pamiętać, by we wniosku powołać się na wyroku TSUE C – 383/18 art. 49.

Zwrot prowizji – dalsze kroki

Gdy bank rozpatrzy wniosek pozytywnie, przekaże pieniądze na konto wskazane przez klienta. Zwykle trwa to około 14 dni, rzadziej wspomniane 30.

Może też być tak, że wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. Wówczas trzeba zwrócić się do Rzecznika Finansowego, który pomoże porozumieć się z bankiem, a jeżeli to nie zadziała, można sprawę skierować do sądu. Zwrot kosztów kredytu przysługuje klientom, spłacającym kredyt przed terminem, dlatego też banki nie powinny odmawiać. Jeżeli jednak tego nie respektują, wyrok sądu z pewnością wesprze i wzmocni żądania klienta, które zostaną już wtedy uwzględnione.