Zgody partnerów

SuperGrosz

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję politykę prywatności, regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną oraz oświadczenie PEP.

Polityka prywatności: https://supergrosz.pl/documents_v2/sg/polityka_prywatnosci.pdf

Oświadczenie PEP: https://supergrosz.pl/documents_v2/sg/oswiadczenie_pep.pdf

Upoważniam Aiqlabs Sp. z o.o. do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej*. Wyrażam zgodę na weryfikację w biurach informacji gospodarczej oraz na odpytanie** u innych podmiotów i przekazanie informacji.

* Upoważniam AIQLABS Sp. z o.o. . z siedzibą w Warszawie do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Krakowie, o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach.

Jednocześnie upoważniam AIQLABS Sp. z o.o. . z siedzibą w Warszawie do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibąw Warszawie informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez AIQLABS Sp. z o.o. . z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z zobowiązań wobec AIQLABS Sp. z o.o. na zasadach i w trybie określonym w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Krakowie.

** W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez AIQLABS Sp. z o. o. . z siedzibą w Warszawie w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, a także zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez AIQLABS sp. z o.o. i przetwarzanie ich przez AIQLABS sp. z o.o. przez 3 lata od ich udostępnienia.

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie AIQLABS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej*** w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.

W celu oceny zdolności kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AIQLABS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec AIQLABS sp. z o.o. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez AIQLABS sp. z o.o. wierzytelności wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z AIQLABS sp. z o.o. oraz wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez AIQLABS sp. z o.o. w analizach statystycznych przez okres 3 lat moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.

*** Lista współpracujących Kredytodawców: https://www.credit-check.pl/uczestnicy/

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższej zgody. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Aiqlabs sp. z o. o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne i w tym celu udostępniam adres-email oraz numer telefonu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, pozyskanych za pośrednictwem niniejszego formularza (tj.: adres email oraz numer telefonu), w celach marketingowych przez Aiqlabs sp. z o. o. po wygaśnięciu Umowy pożyczki i/lub w przypadku gdy nie dojdzie do jej zawarcia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Aiqlabs sp. z o. o. moich danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko, adres email, numer telefonu oraz mój adres zamieszkania, przedstawionych przeze mnie w związku z ubieganiem się o udzielenie pożyczki innym podmiotom w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 

Aasa

Załącznik nr 6 do Regulaminu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji przez BIK S.A. w SI BIK „Kredytobiorcy” (dla PSN)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, Warszawa (dalej jako „BIK”):

 1. w celu udostępnienia przez BIK do [dane Podmiotu Sektora Niebankowego] (dalej „Firma”), w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub
 2. w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy [dane dot. umowy]

Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok Firmy – stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych przez BIK:

Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)
Dane kontaktowe Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

 • oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;
 • statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów.
 • w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
Kategorie przetwarzanych danych BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

 • dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo;
 • dane adresowe i teleadresowe;
 • dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.
Źródło pochodzenia danych BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy.
Okres przez który dane będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu – w każdym przypadku w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych
Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Ochrona danych osobowych Klientów Aasa Polska S.A.

Klauzula informacyjna:

a) Administratorem danych osobowych jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, tel.
22 460 03 00, info@aasapolska.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się pod adresem iod@aasapolska.pl

b) Podanie danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresów, nr PESEL i dowodu osobistego oraz rachunku jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy pożyczki, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. Wyrażenie zgód na prowadzenie działań marketingowych wybranymi kanałami komunikacji jest dobrowolne, a skutkiem ich nieudzielenia będzie nieprzekazywanie informacji handlowych za pośrednictwem tych kanałów.

Dane będą przetwarzane w celach związanych z:

 • realizacją umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • marketingiem (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO), przy czym podstawą przesyłania treści marketingowych poszczególnymi kanałami komunikacji jest udzielona zgoda, oraz
 • ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń, w tym także celu nagrywane są rozmowy
  telefoniczne (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO), a także
 • w celach wynikających z przepisów regulujący kwestie podatkowe i rachunkowe (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

c) W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być podmioty weryfikujące zdolność kredytową, podmioty świadczące usługi kurierskie oraz windykacyjne.
d) Dane będą przechowywane przez okres: wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami Kodeksu cywilnego, podatkowego, o rachunkowości, regulacjami sektorowymi) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.
e) Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
f) Decyzja dotycząca określenia Państwa zdolności do spłaty pożyczki zostanie podjęta automatycznie przez system informatyczny. Zebrane od Państwa informacje (np. dot. wynagrodzenia,
statusu mieszkaniowego, stanu cywilnego) zostaną wprowadzane do systemu, który oceni Państwa zdolność kredytową i podejmie decyzję o przyznaniu pożyczki wykorzystując mechanizmy profilowania. Mają Państwo prawo otrzymania stosownych wyjaśnień, co do podstaw podjętej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji pracownika Aasa, który podejmie ostateczną decyzję, co do udzielenia pożyczki. Podstawą prawną jest art. 22 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 105a ust. 1a Prawa bankowego.
g) Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.
h) Dane osobowe, w tym objęte tajemnicą bankową, mogą być przetwarzane i wzajemnie udostępniane sobie przez banki, instytucje kredytowe, pożyczkowe, leasingowe w przypadku
uzasadnionych podejrzeń popełnienia przestępstwa lub celu zapobiegania przestępstwom dokonywanym na szkodę tych podmiotów, przetwarzanie obejmuje także informacje dotyczące
wyroków skazujących – w przypadkach przestępstw dokonywanych na szkodę tych podmiotów, w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania tym przestępstwom (art. 6 ust. 1 lit .c, art. 10 RODO)

 1. Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego
  Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w
  moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o następującej treści:

  1. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Aasa Polska
   S.A. z siedzibą w Warszawie (01-209), przy ul. Hrubieszowskiej 2, NIP: 5252528111, REGON: 146017266, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
   przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000411939 do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej
   S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
  2. Upoważniam Aasa Polska S.A. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na
   przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Aasa Polska S.A. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących
   tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez Aasa Polska S.A. w
   zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom
   pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie
   zgody.
  3. Upoważniam Aasa Polska S.A. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego
   zobowiązania wynikającego z zawartej z umowy, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji
   Kredytowej, w tym udostępnianie Aasa Polska S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Aasa Polska S.A dla celów dokonywanej przez ten
   podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Aasa Polska S.A. umowy po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Aasa Polska S.A. umowy, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
  4. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam AASA Polska S.A. do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu dotyczących mnie informacji gospodarczych i ponadto udzielam Aasa Polska S.A. umocowania do złożenia w moim imieniu, za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnienia do dokonania mojej wiarygodności płatniczej i oceny zdolności kredytowej.
  5. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Aasa Polska S.A. do wystąpienia do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków, zwanego dalej KBIG, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz upoważniam KIBG do ujawienia Aasa Polska S.A. tych informacji oraz dotyczących mnie informacji z centralnych zbiorów danych.
  6. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych, udzielam zgody na rzecz Aasa Polska S.A. na przekazanie do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków, informacji gospodarczych o wywiązaniu się ze wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielania zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową zawartą z Aasa Polska S.A.
  7. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych upoważniam Aasa Polska S.A. do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.Udzielenie powyższych upoważnień jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy jego udzielenia AASA Polska S.A. na podstawie przepisów prawa może odmówić zawarcia umowy lub zaproponować zawarcie umowy na warunkach mniej korzystnych dla konsumenta.
 2. Niniejszym wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w celu dokonania oceny
  zdolności do zaciągnięcia zobowiązania pożyczkowego przez Aasa Polska S.A. za pośrednictwem
  CRIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie na zasadach określonych
  poniżej: W celu przeprowadzenia oceny zdolności do zaciągnięcia zobowiązania pożyczkowego, oraz
  możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez Aasa
  Polska S.A., przez czas trwania zobowiązania pożyczkowego wynikającego z zawartej umowy mojego
  numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę
  Współpracującym Podmiotom* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych
  informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz
  wyników analiz statystycznych przez Aasa Polska S.A. i ich przetwarzanie przez Aasa Polska S.A.
  przez 3 lata od ich udostępnienia w przypadku udzielenia pożyczki.
 3. W celu przeprowadzenia oceny zdolności do zaciągnięcia zobowiązania pożyczkowego, w tym analiz
  zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności
  pożyczkowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na
  udostępnienie Aasa Polska S.A. przez Współpracujące Podmioty* przez czas trwania zobowiązania
  pożyczkowego wynikającego z zawartej umowy przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o
  historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.
 4. W celu przeprowadzania oceny zdolności do zaciągnięcia zobowiązania pożyczkowego, w tym analiz
  zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności
  pożyczkowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aasa Polska S.A., nie dłużej jednak niż przez
  okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Aasa Polska S.A. wynikających z
  zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Aasa Polska S.A. wierzytelności wynikających z
  umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych
  osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z Aasa Polska S.A. oraz informacji
  dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez
  Aasa Polska S.A. w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie
  wnioskowania o pożyczkę.
 5. Wyrażam zgodę Aasa Polska S.A. na udostępnienie moich danych teleadresowych zawartych we wniosku o zawarcie umowy Współpracującym Podmiotom* do celu
  dokonywania przez nich bieżącego, cyklicznego wzbogacania danych teleadresowych
  konsumentów w związku z prowadzeniem przez nich windykacji przysługujących im od
  konsumentów należności oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tego
  wzbogacenia.

  • Lista Współpracujących Podmiotów: http://www.credit-check.pl/uczestnicyPotwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód. Przyjmuję do
   wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.Udzielenie powyższych upoważnień jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy jego udzielenia Aasa Polska
   S.A. na podstawie przepisów prawa może odmówić zawarcia umowy lub zaproponować zawarcie umowy na
   warunkach mniej korzystnych dla konsumenta.Baza danych określona powyżej prowadzona jest przez CRIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
   Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
   Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
   Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185908, NIP: 5251556766, o kapitale zakładowym:
   3.163.500,00 zł: info.pl@crif.com, nr. tel. +48 12 291 55 85. CRIF zajmuje się między innymi dostarczaniem
   rozwiązań do zarządzania ryzykiem na bazie CSP.
 6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty email informacji handlowych od Aasa Polska S.A.
 7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem połączeń głosowych, SMS i MMS informacji handlowych od Aasa Polska S.A.
 8. Oświadczam, że nie zajmuję eksponowanego stanowiska politycznego, ani nie jestem członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.).

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Tak, jestem zainteresowany/zainteresowana Pakietem Medycznym realizowanym na podstawie Regulaminu Świadczenia
Usług Telemedycznych za pośrednictwem Platformy JP Medica. Zgadzam się na przekazanie przez AASA Polska S.A.
moich danych osobowych do JP Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna
24/26A, 00-549 Warszawa, która będzie odrębnym administratorem tych danych i która będzie przetwarzała je w celu
zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług medycznych w tym do komunikacji drogą elektroniczną i telefoniczną
zgodnie z Klauzulą Informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, że przekazanie danych i skorzystanie z usługi jest
dobrowolne.

W przypadku skorzystania z usług JP Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dane osobowe będą
przetwarzane na zasadach określonych poniżej.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez JP Medica.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, podanych w
  związku z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży Pakietu Usług Medycznych oraz umowy o
  korzystanie z Serwisu, jest JP Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
  Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, o kapitale
  zakładowym w wysokości 5000,00 zł, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Administrator uprawniony jest do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wcelu:
  1. prawidłowego wykonania umowy – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
   zawarcia lub wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
  2. w celu dochodzenia roszczeń – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
   realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6
   ust. 1f RODO),
  3. w celu archiwizacyjnym – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji
   prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na
   potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO),
  4. wcelach marketingowych -podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 3. Pana/Pani dane będą ujawniane wramach realizacji umowy następującym odbiorcom:
  1. podmiot właściwy dla danego etapu realizacji umowy. Podmiotem jest firma współpracująca z
   Administratorem, zapewniająca wykonanie poszczególnych usług niezbędnych do realizacji
   umowy, tj.: podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych, a więc
   podmioty obsługujące system płatności elektronicznych, dostawcy usług pocztowych,
   podmioty organizujące i zapewniające świadczenie Usługi Telemedycznej posiadające umowy Sprzedaży Pakietu usług z Administratorem, w szczególności osoby fizyczne lub prawne będąca podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty organizujące i zapewniające obsługę informatyczną Administratora,
  2. osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy o pracę.
 4. U Administratora został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@jpmedica.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym usługa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Pani/Pana roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych d l a u m ó w kończących się w danym roku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Pani/Pana ostatniego kontaktu z nami. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończyło się świadczenie usług
 6. Ma Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do podanych w związku z umową danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Administratora przekazanych jej danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, w związku z art. 59b ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 A, Warszawa (dalej jako „BIK”):

 1. w celu udostępnienia przez BIK do AASA Polska z siedzibą w Warszawie (dalej
  „Firma”), w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w
  tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
  kredytowego, i/lub
 2. w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana
  zobowiązania wynikającego z zawartej umowy pożyczki

Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok Firmy – stanie się administratorem Pani/Pana danych
osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
przez BIK:

Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)
Dane kontaktowe Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

 • oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;
 • statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów.
 • w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
Kategorie przetwarzanych danych BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

 • dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo;
 • dane adresowe i teleadresowe;
 • dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.
Źródło pochodzenia danych BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy.
Okres przez który dane będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu – w każdym przypadku w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych
Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Abonentów Privee Sp.z.o.o

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119/1) – dalej „RODO” − informujemy,że:

 1. Administrator danych osobowych
  Privee Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000,- złotych, jest „Administratorem” Pani/Pana danych osobowych.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem: dok@privee.pl lub pod numerem telefonu: +48 780 981 000 lub pisemnie na adres: Privee Sp. z o.o., ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa.
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  Poniżej określono cele oraz podstawy prawne według których przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe (dalej „Dane”) przez Administratora:

  1. W celu zawarcia i wykonania umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej „Umowa”) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. W celu naliczania opłat za świadczone usługi i opłat z tytułu rozliczeń operatorskich przetwarzany będzie następujący rodzaj danych transmisyjnych: numer wywoływany, data i czas połączenia, wykorzystywana taryfa, liczba i wielkość SMS, liczba i wielkość MMS, ilość danych transmitowanych, dane o lokalizacji wskazujące położenie geograficzne abonenta, rodzaj wykorzystywanych usług dodatkowych oraz wysokość abonamentu (art.6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. W celach analitycznych np. optymalizacji naszych produktów i procesów obsługi, lepszego doboru zakresu usług do potrzeb naszych klientów, kontroli jakości oferowanych usług na podstawie Pani/Pana uwag zebranych np. przy użyciu ankiet, budowania wiedzy o naszych klientach, analiz finansowych Administratora, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. W celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. W celach badania satysfakcji abonentów i określania jakości świadczonych usług, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  7. W celach oferowania bezpośredniego (prowadzenie marketingu bezpośredniego) Pani/Panu przez nas produktów i usług, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  8. W celach oferowania bezpośredniego (prowadzenie marketingu bezpośredniego) Pani/Panu produktów i usług firm z nami współpracujących (Partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  9. W celach określonych w treści udzielonych zgód, wyłącznie w celach wskazanych w ich treści (art. 6 ust. 1 lit. a
   RODO).
 4. Prawo do sprzeciwu
  1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana Danych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana Dane w opisanych powyżej celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana Danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana Dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana Danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana Danych w tym celu.
 5. Zautomatyzowane przetwarzanie Danych
  1. W trakcie wykonywania Umowy, w celu zwalczania działań stanowiących naruszenie Umowy, podejmowane są zautomatyzowane decyzje skutkujące zablokowaniem możliwości korzystania z usług. Decyzje te są podejmowane w oparciu o analizę parametrów ruchu w sieci tj. rodzaj, wartość i kierunki połączeń, czas zestawienia i przyczyna rozłączenia połączeń.
  2. W trakcie wykonywania Umowy, w przypadkach osiągnięcia lub przekroczenia określonych w Umowie limitów (np. kwotowych, ilościowych, czasowych), następują automatycznie skutki określone w Umowie (np. ograniczenie, zawieszenie lub zablokowanie możliwości korzystania z usług, wysłanie powiadomienia, żądanie uregulowania należności przekraczających Limit Kredytowy).
  3. W przypadkach określonych w pkt 5.1. i 5.2. ma Pani/Pan prawo do uzyskania interwencji przedstawiciela Administratora, wyrażenia własnego stanowiska lub zakwestionowania podjętej decyzji poprzez złożenie wniosku do Inspektora Ochrony Danych.
 6. Okres przechowywania Danych
  1. Pani/Pana Dane, pozyskane w związku z zawarciem Umowy będą przetwarzane począwszy od dnia zawarcia Umowy aż do zakończenia okresu retencji trwającego 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa uległa rozwiązaniu. Na okres retencji składa się termin przedawnienia zobowiązań podatkowych.
  2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że zdezaktualizowały się.
 7. Odbiorcy Danych
  1. Pani/Pana Dane mogą zostać ujawnione następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom logistycznym, IT, podmiotom świadczącym usługi posprzedażne i serwisowe, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie zawierania umów i obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, dochodzenia roszczeń, integratorom oraz podmiotom realizującym dodatkowe świadczenia w ramach usług o podwyższonej opłacie, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, biurom informacji gospodarczej, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, podmiotom zajmującym się obrotem wierzytelnościami, innym podmiotom wskazanym w treści zgody.
  2. Nie przewidujemy możliwości przekazywania Pani/Pana Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Prawa osób, których Dane dotyczą
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. Prawo dostępu do swoich Danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania)swoich Danych;
  3. Prawo do usunięcia Danych z nośników Administratora;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych;
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych;
  6. Prawo do przenoszenia Danych;
  7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie przez Panią/Pana Danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia Umowy wskazanej w p. 3.1.

 

ZGODY ABONENTA

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w celu realizacji Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, moich dodatkowych danych osobowych tj.: adresu korespondencyjnego, numeru konta bankowego oraz karty płatniczej, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonów kontaktowych, jak również informacji zawartych w kserokopiach dokumentów przedstawionych przy zawarciu Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w szczególności dowodu osobistego.
 2. Proszę, aby proponowane zmiany Umowy, zmiany Regulaminu, zmiany Cennika, informacje o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby Privee, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, informacje dotyczące wykonywania Umowy (w tym potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi na reklamację), informacje o przerwach w świadczeniu usługi lub występujących awariach były dostarczane na podany przeze mnie adres e-mail.
 3. Jeśli zażądają Państwo rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych przed upływem terminu do odstąpienia
  od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Privee rozpocznie świadczenie usług
  telekomunikacyjnych przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym nadal zachowują Państwo prawo
  odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, jednakże stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z 30
  maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) w razie odstąpienia od umowy będą
  Państwo zobowiązani do zapłaty za usługi świadczone przez Privee do chwili, w której poinformowali nas Państwo o
  odstąpieniu od umowy. W związku z powyższym żądam rozpoczęcia świadczenia usług przez Privee przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

POTWIERDZENIE ZAPOZANIA Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poprzez zawarcie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Abonent potwierdza, że zapoznał się z informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych Abonentów przez Privee, będącego administratorem danych osobowych, w celu zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostępnymi na stronie internetowej Privee

 

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM ZAWIERANIA UMÓW OŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NA ODLEGŁOŚĆ

Poprzez zawarcie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Abonent potwierdza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na odległość stosowany przez Privee, a także iż otrzymał i zapoznał się z Pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość wraz z formularzem oświadczenia.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, podanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży Kursów Językowych oraz umowy o korzystanie z Serwisu, jest Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00- 549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000762801, NIP 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Administrator uprawniony jest do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu:
  1. prawidłowego wykonania umowy – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1b RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii (art. 9 ust. 2a RODO).
  2. w celu dochodzenia roszczeń – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO), c) w celu archiwizacyjnym – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych Kursów (art. 6 ust. 1f RODO),
  3. w celach marketingowych – podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 3. Pana/Pani dane będą ujawniane w ramach realizacji umowy następującym odbiorcom:
  1. podmiot właściwy dla danego etapu realizacji umowy. Podmiotem jest firma współpracująca z Administratorem, zapewniająca wykonanie poszczególnych Kursów niezbędnych do realizacji umowy, tj.: podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych, a więc podmioty obsługujące system płatności elektronicznych, dostawcy usług pocztowych, podmioty organizujące i zapewniające świadczenie Kursów Językowych (Nauczyciele), podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty organizujące i zapewniające obsługę informatyczną Administratora,
  2. inne osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy o pracę.
 4. U Administratora został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@tele-nauka.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe, z wyłączeniem danych szczególnych kategorii, będą przechowywane przez okres wynikające z zawarcia umowy lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym Kurs został wykonany. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Pani/Pana roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i Kursów, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Pani/Pana ostatniego kontaktu z nami. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończyło się świadczenie Kursów. Dane szczególnych kategorii, tj. wizerunek Kursanta, przetwarzane będą jedynie podczas transmisji online i nie będą nigdzie zapisywane ani archiwizowane.
 6. Ma Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do podanych w związku z umową danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Administratora przekazanych jej danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
  3. wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
serwisu internetowego Aasa Polska S.A.

Aasa Polska S.A. z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa, ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z serwisu internetowego Aasa Polska S.A. (zwany dalej „Regulaminem”). Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:
  1. Aasa – Aasa Polska S.A. z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa,
   zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
   Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939, NIP: 5252528111,
   kapitał zakładowy: 42 000 000 zł (wpłacony w całości), NIP: 5252528111, działająca
   jako podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników
   z wykorzystaniem Systemu teleinformatycznego (zwana dalej: Usługodawcą);
  2. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez
   Użytkownika podczas rejestracji w serwisie internetowym, w celu zabezpieczenia
   dostępu do Konta Klienta w serwisie internetowym.
  3. Konto Klienta – indywidualne dla każdego Użytkownika konto internetowe w Serwisie
   założone z chwilą prawidłowego wypełnienia danych wymaganych przy rejestracji.
   Zalogowanie na Koncie Klienta umożliwia dokonywanie zleceń Usług zgłoszonych
   przez Użytkownika za pośrednictwem Konta Klienta.
  4. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu internetowego jako Usługobiorca
   w odniesieniu do usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  5. Usługi – świadczone drogą elektroniczną poprzez Serwis Usługodawcy wskazane
   w § 2 niniejszego Regulaminu;
  6. Produkty – opisane w Serwisie usługi oferowane przez Usługodawcę w zakresie
   udzielania pożyczek poza systemem bankowym;
  7. Rejestracja – proces rejestracji danych Użytkownika w serwisie internetowym
   Usługodawcy, wykonywany przez Użytkownika w celu utworzenia/aktywowania
   Konta Klienta;
  8. Serwis internetowy – zespół powiązanych ze sobą stron internetowych dostępnych pod adresem www.aasapolska.pl przy wykorzystaniu urządzeń teletechnicznych umożliwiających dostęp do sieci Internet (zwanego dalej: Serwisem);
  9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną tj. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.);
  10. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonywanie usługi na rzecz Użytkownika, które następuje poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną;
  11. Formularz danych Użytkownika – zestawienie danych o Użytkownikach, przesyłany przez Użytkownika do Usługodawcy poprzez Serwis w celu rejestracji, zawarcia umowy pożyczki oraz składania wniosków o udzielenie pożyczek;
  12. Umowa pożyczki – umowa o kredyt konsumencki zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem serwisu internetowego;
  13. Umowa o Utworzenie Konta Klienta – umowa o świadczenie usług utworzenia i prowadzenia Konta Klienta przez Usługodawcę;
  14. Wniosek o udzielenie pożyczki – wniosek Użytkownika, będący elementem procesu udzielania pożyczki;
  15. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Regulamin określa:
  1. rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki zawierania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną;
  4. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym w odniesieniu do usług określonych w Regulaminie;
  5. warunki udostępniania Produktów;
  6. tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2

Warunki i zakres świadczenia usług przez Usługodawcę

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu w ramach Serwisu, który świadczy na rzecz Użytkowników bezpłatnie usługi drogą elektroniczną: w szczególności umożliwia zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Usługodawcy, aktualną ofertą w zakresie świadczonych usług, w szczególności uzyskanie informacji o sposobie uzyskania pożyczki oraz zawarcia umowy pożyczki, a ponadto Serwis pozwala na korzystanie z następujących Usług:
  1. Kalkulator pożyczkowy – usługa pokazująca w sposób przybliżony wpływ wartości kwoty pożyczki oraz okresu spłaty pożyczki na sumę opłat oraz rzeczywistą roczną stopę oprocentowania;
  2. Formularz – usługa umożliwiającą rejestrację Użytkowników i zawarcie umowy pożyczki, możliwość składania wniosków o udzielenie pożyczek oraz innych oświadczeń związanych z umową pożyczki określonych w umowie pożyczki;
  3. Konto Klienta – prowadzenie indywidualnego dla każdego Użytkownika internetowego Konta Klienta w Serwisie utworzonego z chwilą prawidłowego wypełnienia danych wymaganych przy rejestracji. Zalogowanie na Koncie Klienta m.in. umożliwia złożenie zleceń/dyspozycji Usług przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu/Konta Klienta, podgląd aktualnego stanu zobowiązania wynikającego z zawartej Umowy Pożyczki, podgląd terminu spłaty pożyczki.
  4. Newsletter – polegający na przesyłaniu informacji o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę, w tym treści stanowiące informacje handlowe, w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie oraz przez czas nieoznaczony. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej, w tym praw własności przemysłowej, przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
 2. Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie w Serwisie w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Usługodawca zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji, które odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych.
 5. Zawarcie Umowy pożyczki poprzedzane jest oceną ryzyka kredytowego dokonywaną przez Usługodawcę w odniesieniu do każdego Użytkownika ubiegającego się o pożyczkę. Usługodawca może żądać od Użytkownika dostarczenia dokumentów oraz informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego.
 6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Użytkownik korzystający z Serwisu.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła.
 9. Usługodawca może zmienić treść Formularza informacyjnego w przypadku zmiany warunków udostępniania Produktów.
 10. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd oraz podejmowanie przez działań mających na celu jakiekolwiek modyfikacje serwisu.

§ 3

Warunki zawierania, rozwiązywania, odstąpienia od umów
o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem:
  1. zawierana jest z Usługodawcą każdorazowo z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę Serwisu;
  2. rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika strony serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegająca na wykorzystaniu Formularza w celu utworzenia Konta Klienta (Umowa o Utworzenie Konta Klienta) jest zawierana przez Usługodawcę oraz Użytkownika na skutek:
  1. wypełnienia przez Użytkownika Formularza następującymi danymi dotyczącymi
   Użytkownika:
   − imię i nazwisko;
   − PESEL;
   − seria i numer dowodu osobistego;
   − adres e-mail;
   − adres zamieszkania/ adres korespondencyjny;
   − numer rachunku bankowego.
  2. wyrażenia zgody (akceptacji) zasad przetwarzania danych osobowych w procesie rejestracji przy wypełnianiu Formularza („Warunki przetwarzania danych osobowych”);
  3. złożenia oświadczenia woli zawarcia Umowy o Utworzenie Konta Klienta przez Użytkownika poprzez wprowadzenie wypełnionego Formularza do systemu informatycznego Usługodawcy (wciśnięcia przycisku „Wysyłam Wniosek” na stronie Formularza);
  4. złożenia oświadczenia woli zawarcia Umowy świadczenia Usługi Newsletter poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie internetowej swojego adresu poczty elektronicznej celem otrzymywania informacji zawartych w Newsletterze. Użytkownik musi zaakceptować Regulamin, posiadać aktywny adres poczty elektronicznej, aktywować przycisk „Zapisz się!”.
 3. Zarówno Usługodawca jak i Użytkownik mogą rozwiązać Umowę o Utworzenie Konta Klienta
  poprzez złożenie drogą elektroniczną na:

  1. adres poczty elektronicznej info@aasapolska.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy – w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika,
  2. adres poczty elektronicznej podany w Formularzu lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Użytkownika określony w Formularzu – w przypadku wypowiedzenia przez Usługodawcę, oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Utworzenie Konta Klienta.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że szczegółowe zasady dotyczące procedury zakładania Konta Klienta oraz korzystania z jego funkcjonalności – w szczególności na potrzeby zawierania Umów Pożyczek – mogą zostać określone w odpowiedniej Umowie pożyczki.
 5. Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od Umowy o Utworzenie Konto Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy o Utworzenia Konto Klienta. Dla skuteczności odstąpienia wymagane jest doręczenie na adres korespondencyjny lub mailowy (info@aasapolska.pl) Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy o Utworzenie Konto Klienta.
 6. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter. W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć link o treści „Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości – kliknij” zawarty w treści (stopka) Newsletter’a. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter’a, Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter’a. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

§ 4

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest używanie oprogramowania, sprzętu i narzędzi niezbędnych do korzystania z Internetu.
 2. Połączenie z Serwisem w odniesieniu do operacji wykonywanych w związku z dokonywaniem płatności jest szyfrowane przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych narzędzi zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych, bezpiecznego przeprowadzenia transakcji.

§ 5

Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) w stosunku do danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu oraz udostępnionych w ramach Formularza.
 2. W sprawie pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych lub realizacji swoich uprawnień związanych z tym przetwarzaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@aasapolska.pl.
 3. W związku z korzystaniem z Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe w następujących celach i w oparciu o podstawy prawne:
  1. podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy pożyczki (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz zawarcia umową pożyczki (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. świadczenia na rzecz Użytkowników innych usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu określonych w Regulaminie (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. rozliczeń podatkowych i księgowych (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. analizy sposobu korzystania z Serwisu, także opartej na profilowaniu, co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, tj. analizy i oceny sposobu zachowania się Użytkowników do celów ulepszenia świadczenia usług (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. analizy danych klienta, także opartych o profilowanie, co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do potrzeb i zainteresowań klientów; dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych klientów oraz w ramach opieki nad nimi – przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje zakupowe (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. rozpatrywania reklamacji zgłoszonych w związku z korzystaniem z Serwisu, co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. ochrony praw majątkowych i niemajątkowych Usługodawcy (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. ochrony praw majątkowych i niemajątkowych Usługodawcy (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. zgody udzielonej poprzez zaznaczenie pola w celu wyrażenia woli otrzymywania informacji marketingowych oraz wyboru preferowanej formy przekazywania takich informacji (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe będą wykorzystywane w powyższych celach przez następujące okresy:
  1. okres niezbędny do zrealizowania usługi;
  2. okresy wymagane przez przepisy prawa;
  3. okres niezbędny do odpowiedzi i reakcji na zgłaszane reklamacje, żądania, roszczenia związane ze świadczoną usługą, także potencjalne roszczenia zgłaszane do sądów lub innych organów publicznych;
  4. okres prowadzenia badań, analiz i ocen w celu ulepszenia produktu;
  5. do momentu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych.
 5. Usługodawca przestanie również przetwarzać dane osobowe, jeśli przetwarzanie jest oparte o realizację prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, jeżeli Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach wskazując swoją szczególną sytuację, jak również w przypadku zgłoszenia sprzeciwu dla przetwarzania danych w celu marketingowym.
 6. Dane osobowe Użytkownika zostaną udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
  1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, m.in.: centrom telefonicznym, dostawcom usług oraz rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, podmiotom weryfikującym zdolność kredytową, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Usługodawcą i przetwarzającymi dane wyłącznie zgodnie z jego poleceniami;
  2. podmiotom mającym status odrębnego administratora: biurom informacji gospodarczej, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, nabywcom wierzytelności.
 7. Podanie danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresów, nr PESEL i dowodu osobistego, nr telefonu oraz innych informacji wskazanych w Formularzu jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy pożyczki, zaś ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie takiej umowy.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia wynikające z przepisów prawa:
  1. prawo dostępu do danych i wydania kopii danych,
  2. prawo żądania sprostowania danych,
  3. prawo żądania wydana danych w ustrukturyzowanym formacie (prawo do przenoszenia danych),
  4. prawo do usunięcia danych w określonych przypadkach, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy;
  5. w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, może ją Pani/Pan w każdym momencie wycofać; wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 9. Jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Usługodawca informuje także o szczegółowych zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych związanych z zawarciem przez Użytkownika umowy pożyczki przed złożeniem wniosku przez Użytkownika.

§ 6

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem
z usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługodawca informuje o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną. Niniejsza informacja dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą m.in.:

 1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną;
 2. obecność i działanie złośliwego oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Malware);
 3. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania; e-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka (worms) w niewidocznym załączniku;
 4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
 5. możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) – w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne;
 6. piractwo – termin używany przez piratów komputerowych do określenia oprogramowania, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane
 7. sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci.
 8. możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie w rozumieniu dyrektywy 98/84/WE;
 9. czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia
 10. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub “złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez Użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujące pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.
  Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

  1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
  2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
  3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
  4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
  5. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
  6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
  7. szyfrowanie transmisji danych,
  8. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
  9. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z usługami świadczonymi przez Usługodawcę. Reklamacja może zostać złożona telefonicznie, pisemnie lub ustnie w siedzibie Usługodawcy lub zostać przesłana pisemnie na adres Usługodawcy Aasa Polska S.A., Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Usługodawcę. O wyniku reklamacji Użytkownik informowany jest na piśmie na adres wskazany do doręczeń lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 3. Użytkownik ma prawo wnieść reklamację na usługi świadczone przez Usługodawcę z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Użytkownikiem a Usługodawcą przez Rzecznika Finansowego w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348) oraz w Ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r.) Adres e-mail Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl.
 4. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Użytkownik ma prawo podjęcia próby polubownego rozstrzygnięcia sporu w drodze mediacji przez mediatora powołanego w trybie art. 1831 – 18315 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. W takim przypadku mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienie sądu kierującego strony do mediacji. Umowa o mediację może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przy uwzględnieniu przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym i innych stosownych uregulowaniach. Usługodawca powiadomi Użytkowników o zmianie treści Regulaminu w przesłanej na adres mailowy lub sms-owy informacji. Treść regulaminu w zmienionym brzmieniu będzie dostępna w Serwisie.
 3. W przypadku zmiany treści Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o Utworzeniu Konta Klienta w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie wypowie Umowy o Utworzenie Konta Klienta w powyższym trybie wyraża zgodę na wprowadzone zmiany.

 

Paytree

§ 1
Bazy zewnętrzne przetwarzanie

1. Biuro Informacji Kredytowej
Upoważniam Paytree SA z siedzibą w Gdańsku do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej zwaną: „BIK”]:

(i). moich danych osobowych* (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BIK, w tym udostępnienie Paytree w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez Paytree w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

(ii). moich danych osobowych* i informacji dotyczących mojego zobowiązania* wynikającego z zawartej z umowy z Paytree, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BIK, w tym udostępnianie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Paytree dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej umowy z Paytree lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez BIK moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Paytree umowy , w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

* ZAKRES UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU DANYCH PODLEGAJĄCYCH WYMIANIE POMIĘDZY INSTYTUCJAMI UTWORZONYMI NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA BANKOWEGO A INSTYTUCJAMI POŻYCZKOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI.”


2. Biuro Informacji gospodarczych
Upoważniam Paytree SA z siedzibą w Gdańsku do pozyskania z:

(i) Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie,

(ii) Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie,

(iii) Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zgromadzonych przez te biura informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach.

 

3. BIG InfoMonitor i KBiG
Udzielam Paytree SA z siedzibą w Gdańsku zgody na przekazanie do BIG InfoMonitor i KBIG informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie ze wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, a powstałych w związku z wnioskowaną umową pożyczki.


4. PWIP – CRIF Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i gospodarczych w ramach współpracy Paytree SA z siedzibą w Gdańsku z CRIF Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i Uczestnikami Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej [dalej zwanej: „PWIP”] (lista i dane Uczestników PWIP dostępne pod adresem: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/) w celu oceny mojej zdolności kredytowej oraz weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, poprzez:

1) udostępnienie im przez Paytree w terminie 30 dni moich danych zawartych w niniejszym wniosku,

2) udostępnienie w tym terminie Paytree posiadanych przez nich danych w postaci historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych,

3) przetwarzanie tych danych przez Paytree przez okres 3 lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wynikających z wnioskowanej umowy, po zbyciu przez Paytree wierzytelności wynikających z tej umowy lub rozwiązaniu tej umowy, moich danych osobowych zawartych w tej umowie oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Paytree w analizach statystycznych przez powyższy okres 3 lat moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.

Potwierdzam, że zostałem poinformowany:

(i) o prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

(ii) o prawie o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

(iii) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

(iv) o dobrowolności udzielenia powyższych zgód, z zastrzeżeniem, że ich udzielenie jest warunkiem zawarcia umowy o kredyt konsumencki;

(v) o tym, że przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie powyższych zgód obejmować będzie profilowanie w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji co do mojej zdolności kredytowej w oparciu o dane, których dotyczą powyższe zgody;

(vi) o tym, że wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia ze mną umowy pożyczki, z zastrzeżeniem, że przysługuje mi w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

 

§ 2
AML- BR

W związku z niniejszym wnioskiem o Produkt oświadczam, że jestem jedynym beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, co w szczególności oznacza, że o Produkt ten ubiegam się wyłącznie we własnym imieniu i wyłącznie na swoją rzecz.

 

§ 3
EQUES zapytanie

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Paytree SA z siedzibą w Gdańsku: EQUES CREDITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku, EQUES Pożyczek Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku, EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku i EQUES DEBITUM 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku, z których jeden miałby nabyć wierzytelność wobec mnie z tytułu wnioskowanej umowy pożyczki („Cesjonariusz”), moich danych zawartych we wniosku o udzielnie przez Paytree pożyczki, jak również na udostępnienie Paytree przez każdego z potencjalnych Cesjonariuszy (w tym za pośrednictwem podmiotów zarządzających lub administrujących jego portfelami wierzytelności) danych o historii moich zobowiązań zgromadzonych w jego bazach danych – w celu oceny mojej zdolności kredytowej, a także na wykorzystanie moich danych zawartych we wniosku przez potencjalnych Cesjonariuszy do aktualizacji moich danych, które zostały wcześniej przez te podmioty zgromadzone. Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższej zgody.Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

 

§ 4
Oświadczenie PEP

Oświadczam, iż nie jestem: osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, ani osobą znaną jako bliski
współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723). Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

§ 5
Obowiązek informacyjny

Brak wersji skróconej. Pod podkreślonymi słowami powinny znajdować się odpowiednio linki:

 

§ 6
Oświadczenie o niezaleganiu

Oświadczam, że nie mam żadnej zaległości w spłacie innego zobowiązania pieniężnego wynoszącej powyżej 5 miesięcy.

 

§ 7
Marketing za pośrednictwem telekom. urządzeń końcowych

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Paytree SA z siedzibą w Gdańsku telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (wskazanego w niniejszym wniosku numeru telefonu) dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług Paytree – poprzez połączenia telefoniczne (w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących) i wiadomości SMS/MMS.

 

§ 8
Otrzymywanie inf. handlowej drogą elektr.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Paytree SA z siedzibą w Gdańsku informacji handlowych dotyczących produktów i usług Paytree na wskazany w niniejszym wniosku adres poczty elektronicznej.