Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez AL Finance Sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest AL Finance Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Tarasa Szewczenki 8, 40 – 855 Katowice (dalej: „Serwis”).

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw albo mają inną sprawę związaną z ochroną danych, prosimy o kontakt z administratorem. Sprawę mogą Państwo zgłosić:

 • mailowo – na skrzynkę iod@alfinance.pl
 • listownie – Tarasa Szewczenki 8, 40 – 855 Katowice

 

W jakim celu przetwarzane są Państwa dane

Serwis robi to, aby:

 • nawiązać z Państwem umowę o świadczenie usług pośrednictwa kredytowego oraz innych usług świadczonych na Państwa rzecz lub wywiązywać się z umowy, którą z Państwem nawiązał

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO).

 • wywiązać się ze swoich obowiązków prawnych, które wynikają z ustawy o rachunkowości, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,  ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 • dostarczać Państwu treści marketingowe o produktach i usługach oferowanych przez SU, dopasowane do Państwa potrzeb i zainteresowań, jeśli wyrazili Państwo zgodę na takie działania. Dane przetwarzane będą w tym celu do czasu odwołania zgody

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 • działać w tzw. prawnie uzasadnionym interesie czyli:
  1. umożliwić prawidłową reprezentację, gdy działają Państwo na rzecz naszych klientów lub w ich imieniu lub uzyskać od Państwa gwarancję odpowiedzialności za zobowiązania innego klienta
  2. usprawniać funkcjonowanie Serwisu i polepszać jakość obsługi bezpieczeństwa Państwa danych
  3. analizować informacje o ruchu i sposobie korzystania z Platformy, w celu polepszania jakości i dostępności oferowanych usług. Informacja na temat plików Cookies dostępna jest w „Polityce prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies”
  4. zapewniać bezpieczeństwo systemu informatycznego
  5. nie dopuszczać do przestępstw gospodarczych – np. wyłudzania kredytów
  6. przetwarzać Państwa dane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed Państwa roszczeniami

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Jak długo Serwis będzie przechowywał Państwa dane

Przez okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Serwisu.

Szczegółowe okresy przechowywania danych są opisane w przepisach podatkowych, przepisach prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości, przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Komu Serwis może udostępnić Państwa dane

 • podmiotom i organom upoważnionym do uzyskania tych informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • podmiotom, którym dane mogą być przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia;
 • podmiotom, dzięki którym Serwis wywiązuje się z podpisanej z Państwem umowy, np. integratorom płatności, podmiotom prowadzącym bazy danych i biurom informacji gospodarczej, podmiotom potwierdzającym bazy danych, dostawcom usług z zakresu identyfikacji i weryfikacji tożsamości, dostawcom usług chmury obliczeniowej, dostawcom oprogramowania i usług informatycznych;
 • naszym Partnerom rozpatrującym Państwa wniosek kredytowy: bankom i instytucjom pożyczkowym, z którymi łączą nas umowy o współpracy.

 

Czy Serwis może przekazać Państwa dane do kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Państwa dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Jakie mają Państwo prawa

Mają Państwo prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych, poprawiać je, a także żądać ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych – jeśli Serwis przetwarza dane w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu;
 • wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych – jeśli Serwis przetwarza dane na jej podstawie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 • przenieść swoje dane do innego administratora – jeśli dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Dane przekazywane są w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 • złożyć skargę do UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na działania Serwisu w zakresie ochrony Państwa danych.

 

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

Dążąc do szybkiego rozpatrzenia Państwa wniosku, Serwis korzysta ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w przedmiocie zawarcia przez Państwa umowy kredytowej lub pożyczkowej z naszymi Partnerami. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo usług, Serwis dokonuje weryfikacji wykrywającej i wykluczającej wykorzystanie naszej Platformy przez boty i zapobiegającej oszustwom i nadużyciom. Na podstawie dostarczonych przez Państwa danych wprowadzanych w elektronicznym wniosku, program ocenia, który z naszych Partnerów może przyznać Państwu kredyt lub pożyczkę, dostosowaną do Państwa potrzeb i możliwości. Wdrożenie tego mechanizmu oznacza, że Serwis może wskutek decyzji programu odmówić dalszego rozpatrywania wniosku. Profilowanie jest niezbędne do wykonania przez nas umowy i świadczenia usług pośrednictwa kredytowego. Mają Państwo prawo do uzyskania interwencji ludzkiej, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

 

Czy muszą Państwo podawać swoje dane

Podanie danych jest dobrowolne. Jeśli jednak Państwo tego nie zrobią, Serwis nie będzie mógł nawiązać z Państwem umowy, ani rozpatrzeć wniosku o produkt.

Wyjątkiem jest zgoda na otrzymywanie treści marketingowych oraz ich dopasowywanie do Państwa potrzeb i zainteresowań – nie muszą się Państwo na to zgadzać.