Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIE.

Aktualna na dzień: 3.11.2023

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza Polityka określa:
  1. zasady ochrony prywatności obowiązujące w serwisie internetowym dostępnym pod adresem lenders.pl stanowiącym własność LENDERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. PIĘKNA 24/26A/29,00-549 WARSZAWA, e- mail: info@lenders.pl;
  2. zasady korzystania z plików Cookies.
  3. Pojęcia użyte w niniejszej Polityce są zgodne z definicjami zawartymi w Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem Platformy Lenders.

 

 • 2 ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem danych osobowych jest LENDERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warsava przy ul. PIĘKNA 24/26A/29,00-549 WARSZAWA, e- mail: info@lenders.pl [dalej: „Spółka”].
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym z zakresu skorzystania z przysługujących praw, możliwy jest także kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Małgorzatą Bińczycką:
  1. mailowo – na skrzynkę info@lenders.pl
  2. listownie – ul. PIĘKNA 24/26A/29,00-549 WARSZAWA
 3. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Klientów podczas ich przetwarzania. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: „RODO”], a także powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.
 4. Rozpoczęcie korzystania z usług oferowanych przez Spółkę w serwisie internetowym dostępnym pod adresem lenders.pl i akceptacja postanowień „Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Platformy Lenders” oznacza zawarcie ze Spółką umowy o świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną. Wszelkie czynności zmierzające do zawarcia w/w umowy, a następnie niezbędne do jej wykonania i wypełnienia jej warunków stanowią podstawę przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Klientów (Użytkowników). Przed zawarciem w/w umowy Spółka informuje Klienta (Użytkownika) o administratorze danych osobowych, przesłankach, podstawach i celach przetwarzania jego danych osobowych oraz prawach przysługujących Klientowi (Użytkownikowi) poprzez wykonanie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO [dalej: „klauzula informacyjna”]. Zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej jest czynnością obligatoryjną przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Spółkę.
 5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności Klientów (Użytkowników) o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Spółka wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.
 6. Spółka – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi wynikające z obowiązujących przepisów oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

 

 • 3 ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ
 1. Spółka pozyskuje i przetwarza podane przez Klientów (Użytkowników) dane osobowe w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług drogą elektroniczną, określone we wnioskach i formularzach dostępnych w serwisie lenders.pl, takie jak m. in.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, PESEL, adres zameldowania, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, data ważności i data wydania dowodu osobistego, status własności zajmowanego lokalu, wykształcenie, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, źródło dochodu i informacja o zatrudnieniu lub o innych źródłach dochodu, średni dochód miesięczny netto, łączna miesięczna kwota zobowiązań Klienta oraz współmałżonka, łączne miesięczne koszty utrzymania.
 2. Oprócz danych wskazanych w pkt 1 powyżej Spółka przetwarza dane osobowe pozyskane w trakcie procesu świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z aktywnością na stronie internetowej Spółki, takie jak m.in.: informacje o urządzeniu, z którego korzysta Klient (Użytkownik), systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, adres IP, URL, informacje o lokalizacji, czas reakcji na stronie internetowej, dane zapisywane za pomocą technologii Cookies. Informacje te rejestrowane są w celu zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom, zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz w celach diagnostycznych i statystycznych. Ponadto, mogą być wykorzystane w celu oceny działania strony internetowej Spółki i jej udoskonalaniu.

 

 • 4 KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES
 1. Strona internetowa Spółki używa technologii plików tekstowych zwanych „Cookies”. Pliki Cookies zapisywane są na komputerze Klienta (Użytkownika).
 2. Pliki Cookies służą do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty w serwisie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik Cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała plik Cookie. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie, iż dany Klient (Użytkownik) odwiedził serwis w przeszłości i w niektórych przypadkach dopasowanie prezentowanej treści do odbiorcy.
 3. Pliki Cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu przez Klienta (Użytkownika) z usług dostępnych w serwisie Spółki. Dane zebrane za pomocą technologii Cookies są przetwarzane w celach:
  1. spersonalizowania treści reklam (cele marketingowe)
  2. analitycznych (analiza ruchu na stronie internetowej i w Internecie)
  3. polepszenia jakości i dostępności oferowanych przez Spółkę usług
  4. zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom
  5. zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego
  6. diagnostycznych i statystycznych
  7. oceny działania strony internetowej Spółki i jej udoskonalaniu.
 4. Pliki Cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie oraz konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.
 5. Pliki Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookie może odczytać tylko Spółka oraz Zaufani Partnerzy z których technologii korzystamy.
 6. Pliki Cookies nie zawierają informacji pozwalających na samodzielną identyfikację Klienta (Użytkownika). W dostępnych przeglądarkach internetowych jest możliwość zablokowania zapisu plików Cookies na komputerze, jednak w takim przypadku niektóre funkcje i usługi realizowane na stronie internetowej Spółki mogą nie działać poprawnie lub być niedostępne.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki Cookie lub zablokować umieszczanie plików Cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików Cookie może spowodować utrudnienia korzystania z serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji. Zarządzanie i usuwanie plików Cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji „Pomoc” w przeglądarce. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików Cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki Cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.
 8. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, z których korzysta Klient (Użytkownik) m. in.:
  1. w przeglądarce Internet Explorer,
  2. w przeglądarce Chrome,
  3. w przeglądarce Mozilla Firefox,
  4. w przeglądarce Opera,
  5. w przeglądarce Safari.
 9. Na stronie internetowej Spółki stosowane są cztery rodzaje plików Cookies:
  1. „sesyjne” (session cookies) – Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej);
  2. „stałe” (persistent cookies) – stałe pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;
  3. „analityczne” – Cookies analityczne umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej – gromadzą one informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej;
  4. „marketingowe” – Cookies marketingowe umożliwiają profilowanie reklam na zewnętrznych serwisach internetowych na podstawie zachowania na stronie internetowej Spółki poprzez wyświetlanie reklam strony internetowej Spółki na zewnętrznych stronach internetowych.
 10. Cookies marketingowe są ważne przez maksymalny okres 2 lat od momentu ich instalacji.
 11. Do emisji reklam w zewnętrznych serwisach internetowych Spółka wykorzystuje technologię dostarczaną przez Zaufanych Partnerów, m.in. Google (w tym poprzez platformę w Google Adwords i Google Analitics), Facebook, DoubleClick, Hotjar, AdForm. Zaufani Partnerzy Spółki udostępniają ustawienia, dzięki którym Klient (Użytkownik) może zarządzać ochroną swojej prywatności, w tym m. in. zażądać usunięcia swoich danych osobowych (realizacja prawa do bycia zapomnianym). Klient (Użytkownik) ma możliwość określenia dodatkowo czy wyraża zgodę na profilowanie reklam bezpośrednio u zaufanych partnerów Spółki. Ustawienia prywatności Zaufanych Partnerów dostępne są tutaj:
  1. Google
  2. Facebook
  3. AdForm
 12. Spółka oraz Zaufani Partnerzy mogą na podstawie zgody Klienta (Użytkownika) przechowywać informacje lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu Klienta (Użytkownika) za pomocą plików Cookies oraz innych technologii służących do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z świadczonych usług (w tym adresu IP), jak też przetwarzać w celach marketingowych, w tym profilować (budować profile konsumenckie w oparciu o reakcje na dany kontent marketingowy), dane Klienta (Użytkownika) pozostawiane w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach Cookies.
 13. Dane zapisywane w plikach Cookies mogą być na podstawie zgody Klienta (Użytkownika) udostępnianie przez Spółkę oraz Zaufanych Partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom), jak też innym odbiorcom wskazanym w niniejszej Polityce prywatności oraz w Politykach prywatności Zaufanych Partnerów.
 14. Klient (Użytkownik) ma prawo zadecydowania w przedmiocie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Klient (Użytkownik) ma możliwość usunięcia plików Cookies ze swojego urządzenia (np. komputera, smartfona czy tabletu).
 15. Poprzez korzystanie z serwisu internetowego Spółki bez zmiany ustawień przeglądarki, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. telefon, tablet, komputer) za pomocą plików Cookies, na zapisywanie tych plików i im podobnych technologii służących do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisu (w tym adresu IP) na urządzeniu końcowym, jak również na przetwarzanie tych informacji w celach marketingowych, w tym profilowanie (budowanie profili konsumenckich w oparciu  o reakcje na dany kontent marketingowy) oraz na korzystanie z tak pozyskanych informacji (np. informacji o odwiedzonych stronach, czy danych lokalizacyjnych) przez Spółkę oraz jej Zaufanych Partnerów, tj.:
 16. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
 17. Poprzez korzystanie z serwisu internetowego Spółki bez zmiany ustawień przeglądarki, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie informacji pozostawianych w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych za pomocą plików Cookies przez Spółkę oraz jej Zaufanych Partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom), jak też innym podmiotom wskazanym w niniejszej Polityce Prywatności lub politykach prywatności Zaufanych Partnerów. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
 18. Klient/Użytkownik ma prawo zadecydowania w przedmiocie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Klient (Użytkownik) ma możliwość usunięcia plików Cookies ze swojego urządzenia (np. komputera, smartfona czy tabletu).

 

 • KLAUZULA INFORMACYJNA 
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji ewentualnej umowy drogą elektroniczną – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • założenia konta oraz w celu jego obsługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,f RODO – gdzie uzasadnionym interesem administratora jest prawidłowa obsługa konta. 
  • wywiązania się ze swoich obowiązków prawnych, które wynikają z ustawy o rachunkowości, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO
  • korzystania z  produktów i usług oferowanych przez ADO – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • wykonania zawartych umów – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO; 
  • zapewnienie realizacji umowy łączącej Panią/Pana – w zakresie identyfikującym oraz kontaktowym (służbowy adres email/służbowy numer telefonu, adres) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Ponadto dane będą przetwarzane na uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO w celu:
  • ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • kierowania do Państwa marketingu bezpośredniego;
  • dostarczania treści marketingowych o produktach i usługach oferowanych przez ADO, dopasowanych do potrzeb i zainteresowań Klientów drogą elektroniczną jeśli wyrazili Państwo na to dobrowolną zgodę. Nasze działania opieramy zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możecie Państwo w każdym momencie wycofać zgodę;
  • prawidłowej obsługi przez ADO, w tym w celu rozwiązania Państwa sprawy drogą elektroniczną w tym poprzez kontakt na stronie czy na mediach społecznościowych jak i telefonicznie;
  • usprawniania funkcjonowania serwisu i polepszaniu jakości obsługi oraz bezpieczeństwa danych;
  • analizowania informacji o ruchu i sposobie korzystania z serwisu, w celu polepszania jakości i dostępności oferowanych usług;
  • zapewniania bezpieczeństwo systemu informatycznego;
  • zapobiegania przestępstwom gospodarczym – np. wyłudzaniom kredytów;
  • rozpatrzenia reklamacji;
  • udzielenia odpowiedzi na żądanie podmiotu danych;
  • archiwalnych.
 3. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, współpracownicy instytucje  upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz ADO usług wsparcia IT, reklamowe, prawne.
 4. Administrator co do zasady nie przekazuję danych poza EOG, ale jeżeli byłoby to konieczne zastosuję on niezbędny poziom ochrony zgodnie z Rozdziałem V RODO.
 5. Szczegółowe okresy przechowywania danych są opisane w przepisach podatkowych, przepisach prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości, przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 6. ADO przetwarza dane osobowe Klientów (Użytkowników) tylko przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:
  • przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez czas niezbędny do podjęcia na żądanie Klienta (Użytkownika) działań przed zawarciem umowy oraz przez czas trwania umowy i wykonywania jej postanowień, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu ADO;
  • przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Spółki stanowiącego podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia ważnego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. ADO przetwarza dane osobowe Klientów (Użytkowników) tylko przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:
  • przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez czas niezbędny do podjęcia na żądanie Klienta (Użytkownika) działań przed zawarciem umowy oraz przez czas trwania umowy i wykonywania jej postanowień, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu ADO;
  • przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Spółki stanowiącego podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia ważnego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 8. Przysługuję Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Przysługuję Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO Stawki 2, Warszawa.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyżej wskazanych celów.
 11. W związku ze specyfiką świadczonych usług ADO profiluje dane Klientów (Użytkowników). Profilowanie jest niezbędne do wykonania przez Spółkę zawartej z Klientem (Użytkownikiem) umowy oświadczenie drogą elektroniczną usług pośrednictwa finansowego.
 12. Profilowanie polega na:
  • korzystaniu ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w przedmiocie zawarcia przez Klienta (Użytkownika) umowy z Partnerami Spółki (bankami i instytucjami pożyczkowymi). Na podstawie danych osobowych podanych przez Klienta (Użytkownika) we wniosku elektronicznym wykorzystywana zautomatyzowana technologia ocenia, który z Partnerów Spółki może przyznać Klientowi (Użytkownikowi) wnioskowany produkt;
  • weryfikacji zapobiegającej oszustwom i nadużyciom polegającej na wykrywaniu wykluczaniu korzystania z Platformy przez boty w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa świadczonych usług (Wdrożenie opisanego mechanizmu może skutkować odmową dalszego rozpatrywania wniosku).
 • Profilowanie w celach marketingowych
 1. Spółka wykorzystuje pliki Cookies marketingowe zgodnie z postanowieniami § 4 powyżej.
 2. Klientowi (Użytkownikowi) na podstawie aktywności na stronie internetowej Spółki będą wyświetlane reklamy strony internetowej Spółki na zewnętrznych serwisach internetowych przez okres 30 dni od zainstalowania pliku Cookies marketingowego na urządzeniu Klienta (Użytkownika).

 

 • 5 Uprawnienia Klienta (Użytkownika) związane z przetwarzaniem jego danych osobowych
 1.  Klientowi (Użytkownikowi) przysługują następujące uprawnienia:
  • uzyskanie dostępu do swoich danych, poprawianie ich, żądanie ograniczenia przetwarzania lub usunięcia;
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeśli Spółka przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
  • cofnięcie zgody na przetwarzanie danych – jeśli Spółka przetwarza dane na jej podstawie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;
  • przeniesienie danych do innego administratora – jeśli dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub są przetwarzane na podstawie zgody. Dane przekazywane są w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  • złożenie skargi do UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na działania Spółki w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Określone powyżej uprawnienia Klient (Użytkownik) realizuje poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres korespondencyjny lub adres e-mail Spółki wskazane w § 2 ust. 1 i ust. 2 niniejszej Polityki.

 

 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Spółka może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie. Zmiany są wprowadzone poprzez wprowadzenie nowej treści Polityki na stronie internetowej Spółki, z podaniem daty jej uaktualnienia, wskazanej na pierwszej stronie Polityki.