Klauzule informacyjne partnerów

SuperGROSZ logo 

Klauzula informacyjna SuperGrosz sp. z o. o.

Przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez SuperGrosz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również „Spółka” lub Administrator Danych”).

 1. Podstawa prawna:

Informacja jest przekazywana na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „Rozporządzenie”)

 1. Administrator danych

Administratorem Danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest SuperGrosz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000551150, NIP: 5252607460, REGON: 360301004 (dalej „SuperGrosz” lub „Spółka”)

 1. Dane kontaktowe

Z Administratorem Danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: e-mail: kontakt@supergrosz.pl lub telefonicznie pod numer: 22 102 15 00

W Spółce wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres pocztowy Supergrosz (SuperGrosz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa) lub poprzez e-mail: iod@supergrosz.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Spółkę w celach głównych:

 • rozpatrywania wniosku o pożyczkę lub podejmowania czynności związanych z zawarciem umowy kredytu konsumenckiego, a w przypadku jeśli dojdzie do zawarcia umowy kredytu konsumenckiego również w związku z jej wykonywaniem lub rozwiązaniem oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową takich jak: ocena zdolności kredytowej i analiza ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów podejmujących decyzje kredytowe – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
 • marketingowych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną) w trakcie obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na prawie do prowadzenia marketingu produktów i usług własnych
 • marketingowych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną) po rozwiązaniu umowy kredytu konsumenckiego lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia -podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
 • rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
 • weryfikacji Pani/Pana tożsamości oraz spełnienia obowiązku identyfikacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z art. 36 – 37 ustawy z dn. 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane również (o ile będzie to miało związek z działalnością SuperGrosz i cele poboczne będą powiązane z celami głównymi ) w następujących celach pobocznych:

 1. archiwizowanie danych,
 2. prowadzenie audytów wewnętrznych w SuperGrosz,
 3. prowadzenie badań statystycznych lub badań historycznych, lub naukowych,
 4. doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone jest na rzecz SuperGrosz.
 1. Kategorie przetwarzanych danych:

SuperGrosz przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

 • dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentu tożsamości, data i kraj urodzenia, płeć, obywatelstwo; stan cywilny, liczbę dzieci na utrzymaniu, status zawodowy, branżę, w której Pan/ Pani pracuje, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz numer NIP w przypadku działalności gospodarczej, dochód miesięczny,
 • dane adresowe i teleadresowe w tym adres e-mail i numer telefonu;
 • dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.
 1. Źródło pochodzenia danych:

Dane osobowe zbieramy wyłącznie od osób, których dane dotyczą (tj. od osób składających wnioski o pożyczkę, osób wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych, osób składających reklamacje).

 1. Dobrowolność lub obowiązek podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy kredytu konsumenckiego (z wyłączeniem przetwarzania w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody, które jest dobrowolne).

 1. Okres przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez SuperGrosz:

 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania a jeśli wynikiem oceny jest podjęcie o nie przyznaniu pożyczki – przez okres 3 lat od zebrania danych.
 • dla celów realizacji umowy kredytu konsumenckiego– przez okres trwania umowy
 • dla celów marketingowych w trakcie obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego – przez czas trwania tej umowy;
 • dla celów marketingowych po rozwiązaniu umowy kredytu konsumenckiego lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia -do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych
 • dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez SuperGrosz – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń
 • do celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;
 • dla celów wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Spółkę lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań;
 • dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk– przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
 • do celów archiwalnych – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;
 • dla celów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem;

W przypadkach pozyskania przez SuperGrosz danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty (np. te określone w pkt 7 niniejszej Polityki prywatności). Okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania lub odwołania zgody).

 1. Odbiorcy danych
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez SuperGrosz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego tj.
   1. Biuro Informacji Kredytowej S. A., z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A,
   2. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21,
   3. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa
   4. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77,
   5. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38,
   6. CRIF Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Lublańska 38,
   7. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Lista uczestników dostępna jest pod adresem http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
   8. Kontomierz.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32,
   9. Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez SuperGrosz innym podmiotom w celach marketingowych takim jak agencje marketingowe, agencje eventowe, na podstawie Pana/ Pani zgody.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu SuperGrosz, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Spółki i wyłącznie zgodnie z poleceniem Spółki.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającymi dane w imieniu SuperGrosz, takim jak zewnętrzne biura podatkowe i księgowe, zewnętrzne kancelarie prawne i firmy windykacyjne na podstawie umów powierzenia w celach związanych z obsługą księgowo finansową, prawną i windykacyjną.
 1. Automatyczne podejmowanie decyzji:

W procesie oceny zdolności kredytowej SuperGrosz  podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane podane przez Panią/ Pana oraz dane pozyskane z baz zewnętrznych. Decyzje te są podejmowane automatycznie w oparciu o stosowany przez Spółkę model scoringowy. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pożyczki lub na zaproponowanie Panu/ Pani określonego produktu finansowego.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów oceny zdolności kredytowej jest niezbędne do celu zawarcia umowy kredytu konsumenckiego.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem).

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej S. A.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z umowy zawartej z Biurem Informacji Kredytowej S. A. umowy informuję,  że na podstawie wyrażonej przez Wyrażenie przez Panią/Pana zgody Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, w celu udostępnienia przez BIK do SuperGrosz sp. z o. o. w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową,  dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lubw celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy kredytu konsumenckiego.

Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok SuperGrosz– stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK).

Dane kontaktowe

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;

statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów.

w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

 

Kategorie przetwarzanych danych

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo;dane adresowe i teleadresowe;dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.

 

Źródło pochodzenia danych

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe ze Spółki.

 

Okres przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu –

w każdym przypadku w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;

dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;

dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom,

o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


 TAKTO Finanse logo

Klauzula informacyjna TAKTO Finanse Sp. z o.o.

 Administratorem danych jest TAKTO Finanse Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej 11 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy pod nr KRS 0000595762, o kapitale zakładowym 1 100 000,00 PLN, który został opłacony w całości, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 8951852770, REGON 020114060.

Dane kontaktowe z inspektorem danych : Inspektor danych osobowych: e-mail: iod@taktofinanse.pl; pisemnie pod adresem: ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy potwierdzamy tożsamość, analizujemy sytuację dochodową, majątkową i osobistą dotychczasową historię kredytową, dotychczasowe zapytania o produkty finansowe, wiarygodność wniosku kredytowego, zdolność kredytową i ryzyko kredytowe na podstawie przekazanych dobrowolnie Administratorowi niezbędnych informacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania i na podstawie zawartej przez z nami umowy monitorujemy spłaty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu marketingowych na podstawie uzyskanej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu dokonywania oceny zdolności kredytowej na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2018 r. o kredycie konsumenckim; rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym; dokumentowania wypłat i wpłat zgodnie z właściwymi przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. w celach analitycznych i statystycznych związanych monitorowaniem świadczonych usług, zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną; optymalizacją produktów, optymalizacją procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu oferowania Panu/Pani przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/a potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, za które Administrator uznaje: ustalenie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, działania windykacyjne, (podstawie art. 6 ust. 1  lit. f  RODO)

Okres przez który dane będą przetwarzane: Pani/ Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania umowy i prawidłowego wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń. Po spłacie zobowiązania dane będą przechowywane przez Administratora przez okres zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody – dane będą przetwarzane do czasu ustania celu wskazanego w zgodzie, upływu terminu okresu, na który była wyrażona zgoda bądź do czasu wycofania tej zgody

Odbiorcy danych

* podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. pośrednikom, którzy wykonują czynności faktyczne związane z przygotowaniem, oferowaniem oraz zawieraniem umowy pożyczki, dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, windykacji, druku korespondencji, komunikacji, usług pocztowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem lub w imieniu Administratora i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;

* biurom informacji gospodarczej oraz do Biura Informacji Kredytowej S.A. – po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, ustawie Prawo bankowe oraz ustawie o kredycie konsumenckim;

* podmiotom, w których dokonywane jest sprawdzenie danych w ramach oceny zdolności kredytowej np. biurom informacji gospodarczej

*          innym podmiotom zgodnie z wyrażoną przez Pana/Panią zgodą na udostępnienie danych w celach marketingowych,

*          organom państwowym (np. komornicy, sądy, prokuratura) na podstawie przepisów prawa;

* kancelariom prawnym dla celów postępowań sądowych;

* podmiotom nabywającym wierzytelności;

* podmiotom prowadzącym działalność płatniczą w celu dokonania przez Pana/Panią płatności elektronicznie, w celu dokonania płatności i zwrotów na Pana/i rzecz oraz otrzymywania wpłat od Pana/i

Przekazywanie danych do państwa trzeciego: Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotu przetwarzającego, znajdującego się w państwie trzecim, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Automatyczne podejmowanie decyzji w tym profilowanie

Dla celów analiz biznesowych Pana/Pani sytuacji finansowej Administrator korzysta z profilowania, obejmującego tworzenie i korzystanie z modeli ratingowych przy użyciu procedur statystycznych na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich zewnętrznych baz danych lub zbiorów danych kredytodawcy. Profilowanie to polega na sprawdzeniu jakie informacje mają wpływ na zdolność kredytową i wiarygodność danych we wniosku. Profil ten umożliwia nam podjęcie decyzji o tym, czy produkt finansowy jest odpowiedni dla danego klienta, czy jest prawdopodobne, że klient jest w stanie spłacać zadłużenie, a w szczególności czy niezbędne jest zastosowanie dodatkowych procedur potwierdzających wiarygodność oraz sytuację dochodową, majątkową i osobistą kredytobiorcy. Na podstawie powyższego profilowania podejmowana jest decyzja o dostępności kredytu, i wysokości oferty. Na tej podstawie są również określane procedury i dokumenty potrzebne do uwiarygodnienia danych we wniosku.

Przetwarzanie związane z wymianą informacji gospodarczej

Informacje przekazane w imieniu Administratorów, którym udostępniane są dane w procesie wnioskowania*

Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK

Dane kontaktowe z inspektorem danych : Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A), iod@bik.pl kontakt@bik.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK S.A.  w celach:

 • oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (Prawo bankowe oraz ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim);
 • statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów.
 • w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Kategorie przetwarzanych danych

BIK S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

 • dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL/NIP, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo;
 • dane adresowe i teleadresowe;
 • dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych

Źródło pochodzenia danych: Administrator pozyskuje  Pani/Pana dane osobowe z TAKTO Finanse sp. z o.o.

Okres przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK S.A.:

 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czy w żadnym przypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu

Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK S.A. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym bankom, SKOK-om, innym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4a Prawa bankowego oraz art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK

Administrator danych:  BIG InfoMonitor S.A.

Dane kontaktowe z inspektorem danych iod@big.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: BIG InfoMonitor S.A., w celu udostępnienia informacji gospodarczych oraz prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Kategorie przetwarzanych danych: BIG InfoMonitor S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości.

Źródło pochodzenia danych: Administrator pozyskuje  Pani/Pana dane osobowe z TAKTO Finanse sp. z o.o.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego: Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotu przetwarzającego, znajdującego się w państwie trzecim, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Administrator danych  Związek Banków Polskich

Dane kontaktowe z inspektorem danych  iod@zbp.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: ZBP w celu, udostępnienia danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Kategorie przetwarzanych danych: BIG InfoMonitor oraz ZBP przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości.

Źródło pochodzenia danych  Administrator pozyskuje  Pani/Pana dane osobowe z TAKTO Finanse sp. z o.o.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotu przetwarzającego, znajdującego się w państwie trzecim, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*          Informacje przekazywane w imieniu innych Administratorów są przygotowane przez tych Administratorów i za ich treść odpowiadają te podmioty


hapi pożyczki logo 

Klauzula informacyjna IPF Polska Spółka z o.o

Administrator

Administratorem danych jest IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000333174, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 701-01-91-956 o kapitale zakładowym w wysokości 10,000.000,00 zł, który został wpłacony w całości.

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: bok@hapipozyczki.pl, telefonicznie pod numerem 22 395 85 87 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: privacy@ipfdigital.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator przetwarza Pani/Pana dane w związku z umową pożyczki, w zakresie i celu w jakim udzielił/a Pan/Pani zgody oraz na podstawie przepisów prawa.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy pożyczki, w tym badania wiarygodności i oceny zdolności kredytowej, z wykorzystaniem profilowania – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy;
 • marketingowych, z wykorzystaniem profilowania, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Administratora – w okresie obowiązywania umowy pożyczki przetwarzanie odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a po zakończeniu umowy pożyczki na podstawie Pani/Pana zgody;
 • marketingowych spółek z Grupy International Personal Finance – wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody;
 • windykacyjnych, z wykorzystaniem profilowania w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy pożyczki – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Administratora;
 • związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora;
 • analitycznych – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie działalnością Administratora (tzw. ryzykiem operacyjnym) a Administrator stosuje odpowiednie środki chroniące interesy lub prawa i wolności osób, których dane są przetwarzane (np. pseudonimizację lub szyfrowanie danych);
 • archiwalnych i dowodowych – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona ewentualnych roszczeń;
 • realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych.

Odbiorcy danych

W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, druku korespondencji, komunikacji marketingowej, usług pocztowych i windykacyjnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
 • biurom informacji gospodarczej oraz do Biura Informacji Kredytowej S.A. – po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz ustawie Prawo bankowe;
 • podmiotom, za pośrednictwem których dokonywane jest sprawdzenie danych w ramach oceny zdolności kredytowej (np. BIK Zastrzeżenie kredytowe, System Dokumenty Zastrzeżone);
 • w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udostępnienie danych w celach marketingowych, podmiotom z grupy International Personal Finance lub podmiotom współpracującym z Administratorem.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego (poza EOG)

Pani/Pana dane będą przekazywane do podmiotów przetwarzających, znajdujących się w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Stany Zjednoczone).

W zakresie przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych,  przekazywanie danych odbywa się na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Powyższe oznacza, że Pani/Pana dane przekazywane będą do certyfikowanego podmiotu wpisanego na listę prowadzoną przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych oraz zapewniającego odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Może Pani/Pan uzyskać informacje dotyczące zastosowanych środków ochrony składając wniosek na dane kontaktowe wskazane powyżej.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana podczas składania wniosku o pożyczkę oraz zawierania i realizacji umowy pożyczki. Przy wnioskowaniu o pożyczkę przez Internet zbierane są również dane cyfrowe, np. adres IP, dane dotyczące sesji i urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

W ramach przygotowania do zawarcia umowy i oceny zdolności kredytowej Administrator może wykorzystywać dane finansowe przetwarzane w wewnętrznych bazach (jeśli dotyczy) oraz za Pani/Pana zgodą pozyskiwać Pani/Pana dane z zewnętrznych baz danych, takich jak np. biura informacji gospodarczych, BIK, FWWI (Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji).

W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu umowy pożyczki dane kontaktowe pożyczkobiorcy mogą być pozyskiwane ze źródeł publicznie dostępnych (np. książki telefoniczne, CEiDG).

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pożyczki a po spłacie pożyczki:

 • przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pożyczki lub innych tytułów,
 • do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda – do czasu jej wycofania lub przez okres na jaki została udzielona.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tych celach.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy pożyczki lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Prawo do przeniesienia obejmuje dane dostarczone przez Pana/Panią Administratorowi i przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pożyczki, w tym do oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy pożyczki.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Decyzja o przyznaniu Pani/Panu pożyczki będzie podejmowana w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzja będzie oparta o profilowanie tj. ocenę Pani/Pana sytuacji finansowej i możliwości spłaty zobowiązań z tytułu umowy pożyczki (tzw. ocena zdolności kredytowej). Efektem takiego działania będzie sprawdzenie dostępności oferty i wyliczenie kwoty pożyczki. Konsekwencją tego przetwarzania będzie udzielenie pożyczki w określonej kwocie bądź odmowa udzielenia pożyczki.

Decyzja podejmowana będzie na podstawie danych zebranych podczas wnioskowania o pożyczkę, dotychczasowej historii spłaty (jeśli dotyczy) oraz danych pozyskanych z zewnętrznych źródeł (za Pani/Pana zgodą, np. biura informacji gospodarczej, BIK). Dane mogą być też weryfikowane w zewnętrznych bazach (np. System Dokumenty Zastrzeżone). Na podstawie tych danych Administrator dokona analizy możliwości spłaty przez Panią/Pana zobowiązań z tytułu umowy pożyczki. Administrator może prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających deklarowane informacje.

Sposób i kryteria zautomatyzowanego podejmowania decyzji są regularnie weryfikowane przez Administratora, żeby zapewnić sprawiedliwie, skuteczne i bezstronne podejmowanie decyzji.

Informujemy, że w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji ma Pani/Pan prawo do jej zakwestionowania i wyrażenia swojego stanowiska. Administrator zapewnia interwencję pracownika, który sprawdzi dane i podejmie decyzję. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem na dane wskazane powyżej.

 

sms kredyt logo 

Klauzula informacyjna SMS Kredyt sp. z o.o.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez SMS Kredyt sp. z o.o.

wynikające z obowiązku informacyjnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).

Informacje o Administratorze

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej SMSKREDYT.PL jest SMS Kredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 8-11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610035, REGON: 020558301, NIP: 8971731029.

Obowiązki informacyjne Administratora

 1. Niniejsze zapisy wyczerpują obowiązki informacyjne SMS Kredyt Sp. z o.o. wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).
 2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.
 3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adresy podane do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych.

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego adres mailowy: iod@smskredyt.pl stanowi adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników serwisu.
 2. Klient może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na adres korespondencyjny: SMS Kredyt sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław, jak również drogą telefoniczną na numer 71 719 33 33. Mając na względzie możliwie szybkie podjęcie działań w Państwa sprawie ze strony Administratora rekomendujemy korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt.1.

Deklaracja Administratora

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zaporę firewall, ochronę antywirusową, szyfrowanie danych, kontrolę dostępu fizycznego do pomieszczenia serwerowni, kontrolę autoryzacji dostępu do informacji oraz archiwizację danych.
 1. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

Cel, podstawa i zakres zbierania danych osobowych

 1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z prawnie dopuszczalnych działań podejmowanych przez Administratora.
 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
  1. zawarcie i wykonanie umowy pożyczki z klientem, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane określone w formularzu zapytania o pożyczkę niezbędne do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
  2. weryfikacja wiarygodności płatniczej klienta w procesie przygotowania umowy oraz pozyskanie danych z innych źródeł na podstawie zgody udzielonej przez osobę składającą wniosek o pożyczkę, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane określone w formularzu zapytania o pożyczkę niezbędne do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
  3. zapewnienie wypełnienia obowiązków prawnych, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c (np. wystawienie i przechowywanie dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, spełnienie obowiązków wynikających z praw osób, których dane dotyczą). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane określone w formularzu zapytania o pożyczkę niezbędne do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
  4. dochodzenie roszczeń i/lub zawiadomienie właściwych organów administracji państwowej, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. c (spełnienie obowiązków prawnych). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane określone w formularzu zapytania o pożyczkę niezbędne do przygotowania oferty i zawarcia umowy oraz dane pozyskane z zewnętrznych źródeł.
  5. wykrywanie nadużyć i zapobiegania tym nadużyciom, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane określone w formularzu zapytania o pożyczkę niezbędne do przygotowania oferty i zawarcia umowy oraz dane pozyskane z zewnętrznych źródeł.
  6. marketing usług własnych, działania promocyjne, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Zakres przetwarzanych danych osobowych: adres e-mail.
  7. cesja lub przeniesienie prawa do produktów finansowych innemu podmiotowi, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane określone w formularzu zapytania o pożyczkę niezbędne do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
  8. analizy i statystyki na wewnętrzne potrzeby, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane określone w formularzu zapytania o pożyczkę niezbędne do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. W procesie analizy ryzyka podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które potencjalny Klient podaje w formularzu, własnych danych historycznych i statystycznych oraz danych pozyskanych z zewnętrznych źródeł na podstawie udzielonych zgód i pełnomocnictw przez Klienta.
 2. W oparciu o te informacje przypisujemy Klientowi profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania naszych usług.
 3. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie własnych modeli scoringowych i oceny ryzyka, w wyniku których możemy zaoferować Klientowi naszą usługę lub udzielić odpowiedzi odmownej.
 4. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych Klienta do oceny jego wiarygodności finansowej i sytuacji ekonomicznej.
 5. Administrator danych profiluje Klienta dla potrzeb oceny zdolności pożyczkowej.
 6. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów zbadania wiarygodności pożyczkowej jest niezbędne do celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa. Jeżeli Klient nie zgadza się z naszym sposobem oceny jego wiarygodności pożyczkowej może zgłosić prośbę o ponowne rozpatrzenie jego wniosku. Prosimy o podanie informacji, które Państwa zdaniem uzasadniają nietrafność naszej oceny. Pozwoli to na ponowne rozpatrzenie Państwa wniosku w sposób uwzględniający indywidualną sytuację bez użycia automatycznego systemu podejmowania decyzji.

Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e- mail, sms lub mms. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
 2. Informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
 3. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, w ramach świadczonych nam usług doradczych, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
 4. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, a także przekazywane podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, spełniające wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nasze procesy biznesowe, np. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, obsługę księgową, podatkową, prawną.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z nami agentami finansowymi, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), biurom informacji gospodarczej i kredytowej (na podstawie Państwa upoważnienia).
 7. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych albo w oparciu o obowiązek prawny lub umowę cesji bądź przeniesienia prawa do produktów finansowych.

Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

 1. Dane klientów, którzy zawarli z Administratorem umowę pożyczki są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy (do czasu spłaty pożyczki) powiększony o okres kolejnych 5 lat wynikający z innych przepisów prawa (obowiązki wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości).
 2. Dane marketingowe są przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.
 3. Dane klientów, niewywiązujących się z warunków umowy pożyczki (np. poprzez zaniechanie spłat), które zostały skierowane do postępowania windykacyjnego lub na drogę postępowania sądowego są przetwarzane do czasu odzyskania należności przez Administratora oraz przez okres kolejnych 5 lat wynikający z innych przepisów prawa (obowiązki wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości).
 4. Dane przetwarzane w związku z wykrywaniem nadużyć i zapobieganiu tym nadużyciom są przetwarzane przez okres trwania umowy lub okres dochodzenia roszczeń, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów Administratora (prawnie uzasadniony interes).
 5. Dane przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych są przetwarzane przez okres trwania umowy lub okres dochodzenia roszczeń, a następnie przez czas nieokreślony po przeprowadzeniu procesu pseudonimizacji danych osobowych.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez SMS Kredyt Sp. z o.o. przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO,
  2. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
  3. prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
  4. prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.
 2. Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy na adres mailowy (iod@smskredyt.pl) podany do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych (sposób rekomendowany) lub na adres korespondencyjny: SMS Kredyt sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław, jak również drogą telefoniczną na numer 71 719 33 33. W przypadku kontaktu Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.

Wycofanie zgody w przypadku, kiedy jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 1. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody.
 3. Zgodę można wycofać poprzez kontakt mailowy na adres iod@smskredyt.pl , listownie na adres korespondencyjny: SMS Kredyt sp. z o.o.
 4. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław, jak również drogą telefoniczną na numer 71 719 33 33. W przypadku złożenia wniosku o wycofanie zgody na przetwarzanie danych Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z tym wnioskiem.


 Cross Loan logo

KLAUZULA INFORMACYJNA CROSS LOAN

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez CROSS LOAN sp. z o.o.:

**Administrator danych:**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CROSS LOAN Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk (CROSS)

Dane kontaktowe

Z CROSS można się skontaktować pisemnie (CROSS LOAN Sp. z o.o., ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk). W CROSS wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@crossloan.pl lub pisemnie (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

**Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:**

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez CROSS w celach:

 • W celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o pożyczkę CROSS – podstawą prawną jest Pani/Pana wniosek o pożyczkę;
 • W celu wykonywania umowy pożyczki oraz uruchomienia środków pieniężnych do umowy pożyczki do pozytywnie zweryfikowanego wniosku o pożyczkę – podstawą prawną jest Pani/Pana wniosek o pożyczkę/umowa pożyczki;
 • oceny zdolności pożyczkowej i analizy ryzyka pożyczkowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;
 • statystycznych analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb CROSS produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem pożyczkowym klientów;
 • w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

**Kategorie przetwarzanych danych:**

 • CROSS przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo;
 • dane adresowe i teleadresowe;
 • dane dotyczące dochodu oraz źródła jego pochodzenia;
 • dane dotyczące zobowiązań w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.

**Źródło pochodzenia danych:**

CROSS pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z wniosku o pożyczkę oraz z zewnętrznych baz danych.

Okres przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CROSS:

 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu – w każdym przypadku w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z wniosku z decyzją negatywną – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych.

**Odbiorcy danych:**

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez CROSS podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego tj.:

 • Biuro Informacji Kredytowej S. A., z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A,
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa,
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38,
 • CRIF Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Lublańska 38,
 • Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Lista uczestników dostępna jest pod adresem http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CROSS, takim jak Pośrednicy Finansowi oraz dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z CROSS i wyłącznie zgodnie z poleceniami CROSS.

**Prawa osoby, której dane dotyczą:**

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

**KLAUZULA INFORMACYJNA Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

BIG InfoMonitor S.A. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail, lub pisemnie (adres siedziby Administratora): info@big.pl

Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej lub pisemnie (adres siedziby Administratora): iod@big.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez:

 • Wierzyciela, w celu pozyskania informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub weryfikacji wiarygodności płatniczej na podstawie udzielonego przez Panią/Pana upoważnienia.
 • BIG InfoMonitor, w celu udostępnienia informacji gospodarczych oraz prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Wierzyciel oraz BIG InfoMonitor przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

**KLAUZULA INFORMACYJNA ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail, lub pisemnie (adres siedziby Administratora): info@big.pl

Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej lub pisemnie (adres siedziby Administratora): iod@big.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez:

 • Wierzyciela, w celu pozyskania informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub weryfikacji wiarygodności płatniczej na podstawie udzielonego przez Panią/Pana upoważnienia.
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., w celu udostępnienia informacji gospodarczych oraz prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Wierzyciel oraz ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

**KLAUZULA INFORMACYJNA BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ BIK S.A.**

Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, Warszawa (dalej jako „BIK”):

1) w celu udostępnienia przez BIK do [dane Podmiotu Sektora Niebankowego] (dalej „Firma”), w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub

2) w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy [dane dot. umowy]

Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok Firmy – stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:

**Administrator danych:**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)

**Dane kontaktowe:**

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

**Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania**

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

 • oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;
 • statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów.
 • w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

**Kategorie przetwarzanych danych:**

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

przetwarzanych danych

 • dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo;
 • dane adresowe i teleadresowe;
 • dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.

**Źródło pochodzenia danych:**

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy.

**Okres przez który dane będą przetwarzane:**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu – w każdym przypadku w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych.

**Odbiorcy danych:**

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

**Prawa osoby, której dane dotyczą:**

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Alior Bank logo 

Klauzula informacyjna Alior Bank S.A.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ BANK I BIK.

Administratorem danych osobowych jest Alior Bank S.A. (Bank), z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Prawo bankowe do Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa. W związku z powyższym BIK – obok Banku – staje się również administratorem Pani/Pana danych osobowych.

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku, a także z innych instytucji wymienionych w art. 105 ust.4 Prawa bankowego. Informacja o upadłości konsumenckiej przetwarzana w BIK może pochodzić z Banku oraz z Monitora Sądowego i Gospodarczego.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę iod@alior.pl.

Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest:

 1. w Placówkach Banku,
 2. telefonicznie w Contact Center (19 502, lub 12 370 70 00),
 3. poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego),
 4. listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

Kontakt z BIK możliwy jest:

 1. poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl,
 2. listownie na adres korespondencyjny- Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A,
 3. na dedykowaną skrzynkę powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych BIK: iod@bik.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

 1. w celu realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych),
 2. w celach archiwizacyjnych na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 3. na podstawie Pani/Pana zgody na marketing bezpośredni produktów i usług Banku w tym profilowanie, jeżeli taka zgoda została wyrażona, do czasu odwołania zgody. Profilowaniem może być ocena niektórych czynników osobowych, które pozwalają lepiej poznać zainteresowania i potrzeby dotyczące usług Banku. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
 4. w celu realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 5. w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom pożyczek i kredytów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Banku,
 6. w celu wypełniania obowiązków związanych z raportowaniem FATCA (wymogi dotyczące spełniania obowiązków podatkowych w USA). Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny wynikający z umowy międzynarodowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe oraz z ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA,
 7. w celu wypełnienia obowiązków związanych z raportowaniem CRS (automatyczna wymiany informacji podatkowych między państwami). Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny wynikający z ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
 8. w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
 9. W przypadku, gdy występuje Pani/Pan w imieniu innego podmiotu Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane również w celu zapewnienia właściwej reprezentacji i zagwarantowania odpowiedzialności za zobowiązania tego podmiotu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu banku. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w prawie bankowym, w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości, przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Bank i BIK będą przetwarzać Pana/Pani dane:

 1. dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych w celu oceny możliwości spłaty zobowiązania. Dane będą przetwarzane przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania,
 2. dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu. Zakres czasowy przetwarzania danych w powyższym celu określa art. 118 Kodeksu cywilnego. Podstawą prawną przetwarzania danych dla Banku jest obowiązek prawny wynikający z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, a dla BIK uzasadniony interes prawny administratora danych.
 3. w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis Prawa bankowego- przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania,
 4. dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.

Kategorie danych

Administratorzy mogą przetwarzać następujące kategorie danych: dane identyfikujące osobę; dane teleadresowe; dane dotyczące posiadanych produktów; dane socjo-demograficzne, w tym m.in.: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykształcenie, dochody i wydatki; dane dotyczące zobowiązania: w tym m.in. źródło zobowiązania, kwota i waluta zobowiązania, przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych.

Kategorie odbiorców danych

Bank i BIK mogą udostępnić dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a w szczególności art. 104 – 106 d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, do Systemu Bankowy Rejestr, którego administratorem jest Związek Banków Polskich oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Ponadto Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 a ustawy Prawo bankowe, mogą być przekazywane przez Bank podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, a także przez BIK takim podmiotom na podstawie umowy z BIK. Ponadto Bank może przekazywać Pani/Pana dane podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony banku jako administratora danych.

Prawa osoby, których dane dotyczą

W stosunku do każdego z w/wym. administratorów przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Bankiem, podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku o produkt Banku oraz zawarcie i realizacja umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ BANK I BIK.

Administratorem danych osobowych jest Alior Bank S.A. (Bank), z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Prawo bankowe do Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa. W związku z powyższym BIK – obok Banku – staje się również administratorem Pani/Pana danych osobowych.

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku, a także z innych instytucji wymienionych w art. 105 ust.4 Prawa bankowego. Informacja o upadłości konsumenckiej przetwarzana w BIK może pochodzić z Banku oraz z Monitora Sądowego i Gospodarczego.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę iod@alior.pl.

Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest:

 1. w Placówkach Banku,
 2. telefonicznie w Contact Center (19 502, lub 12 370 70 00),
 3. poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego),
 4. listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

Kontakt z BIK możliwy jest:

 1. poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl,
 2. listownie na adres korespondencyjny- Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A,
 3. na dedykowaną skrzynkę powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych BIK: iod@bik.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

 1. w celu realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych),
 2. w celach archiwizacyjnych na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 3. na podstawie Pani/Pana zgody na marketing bezpośredni produktów i usług Banku w tym profilowanie, jeżeli taka zgoda została wyrażona, do czasu odwołania zgody. Profilowaniem może być ocena niektórych czynników osobowych, które pozwalają lepiej poznać zainteresowania i potrzeby dotyczące usług Banku. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
 4. w celu realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 5. w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom pożyczek i kredytów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Banku,
 6. w celu wypełniania obowiązków związanych z raportowaniem FATCA (wymogi dotyczące spełniania obowiązków podatkowych w USA). Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny wynikający z umowy międzynarodowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe oraz z ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA,
 7. w celu wypełnienia obowiązków związanych z raportowaniem CRS (automatyczna wymiany informacji podatkowych między państwami). Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny wynikający z ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
 8. w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
 9. W przypadku, gdy występuje Pani/Pan w imieniu innego podmiotu Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane również w celu zapewnienia właściwej reprezentacji i zagwarantowania odpowiedzialności za zobowiązania tego podmiotu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu banku. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w prawie bankowym, w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości, przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Bank i BIK będą przetwarzać Pana/Pani dane:

 1. dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych w celu oceny możliwości spłaty zobowiązania. Dane będą przetwarzane przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania,
 2. dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu. Zakres czasowy przetwarzania danych w powyższym celu określa art. 118 Kodeksu cywilnego. Podstawą prawną przetwarzania danych dla Banku jest obowiązek prawny wynikający z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, a dla BIK uzasadniony interes prawny administratora danych.
 3. w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis Prawa bankowego- przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania,
 4. dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.

Kategorie danych

Administratorzy mogą przetwarzać następujące kategorie danych: dane identyfikujące osobę; dane teleadresowe; dane dotyczące posiadanych produktów; dane socjo-demograficzne, w tym m.in.: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykształcenie, dochody i wydatki; dane dotyczące zobowiązania: w tym m.in. źródło zobowiązania, kwota i waluta zobowiązania, przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych.

Kategorie odbiorców danych

Bank i BIK mogą udostępnić dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a w szczególności art. 104 – 106 d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, do Systemu Bankowy Rejestr, którego administratorem jest Związek Banków Polskich oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Ponadto Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 a ustawy Prawo bankowe, mogą być przekazywane przez Bank podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, a także przez BIK takim podmiotom na podstawie umowy z BIK. Ponadto Bank może przekazywać Pani/Pana dane podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony banku jako administratora danych.

Prawa osoby, których dane dotyczą

W stosunku do każdego z w/wym. administratorów przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Bankiem, podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku o produkt Banku oraz zawarcie i realizacja umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.