Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) – co to jest i jakie są jego zadania?

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania banków? W takim razie zapraszamy na artykuł o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Odpowiemy sobie na pytania: czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny? Jakie są jego zadania i po co właściwie istnieje? Czytaj dalej!

Czym jest bankowy fundusz gwarancyjny?

Zacznijmy od podstaw: jaka jest definicja Bankowego Fundusz Gwarancyjnego? Jakie zadania ma Bankowy Fundusz Gwarancyjny? To specjalna instytucja, która powstała w celu ochrony interesów konkretnych deponentów. Co to oznacza w praktyce? Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozciąga swój parasol ochronny na depozyty uprawnionych do tego właścicieli w bankach oraz SKOK-ach, których siedziba znajduje się na obszarze Polski.

Czym się zajmuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

No dobrze, ale jak to wygląda w praktyce? Jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny? Jaką ochronę zapewnia? Jeżeli określony bank lub SKOK upadnie, uprawniony do tego posiadacz depozytów, otrzyma zwrot zgromadzonych na nich pieniędzy (pod uwagę brana jest suma depozytów w danym banku lub SKOK-u), ale tylko do kwoty 100 000 euro. Jeżeli osoba uprawniona do zwrotu ma kilka depozytów w określonym banku czy SKOK-u, są one sumowane. Kwota gwarantowana jest ustalana według stanu środków deponenta na dzień spełnienia warunku gwarancji wobec banku lub SKOK-u, wraz z naliczonymi na początek tego dnia odsetkami. Pieniądze wypłacane są w złotówkach. Reasumując, 100 000 euro to maksymalna kwota, jaką Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie mógł Ci oddać – to suma gwarantowana. Wiemy już więc, ile wynosi kwota gwarantowana, czyli ile zwraca Bankowy Fundusz Gwarancyjny. To ważne, by mieć tego świadomość i umieć podjąć rozsądną decyzję na temat lokowania swoich oszczędności

Co obejmuje gwarancja BFG?

Jak zostało wspomniane już wcześniej, gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczy określonych depozytów. Nasuwa się pytanie: jakich? W przypadku banków będą to depozyty należące do:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych,
 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
 • rad rodziców.

natomiast w odniesieniu do SKOK-ów, depozyty należące do:

 • osób fizycznych,
 • organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego, będących osobami prawnymi,
 • spółdzielni,
 • związków zawodowych,
 • wspólnot mieszkaniowych[1]

Źródła finansowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Dowiedzieliśmy się, ile gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Możesz zadać sobie teraz pytanie, skąd właściwie BFG ma na to pieniądze? Jednym ze źródłem finansowania są środki wpłacane przez banki współpracujące z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Jest to tak zwany „fundusz gwarancyjny banków”. Banki oraz oddziały banków zagranicznych objęte BFG są zobowiązane do tego, by co kwartał uiszczać odpowiednie składki[2].

REASUMUJĄC: BFG, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która obejmuje ochroną depozyty uprawnionych do tego właścicieli. Z BFG współpracują banki oraz SKOK-i posiadające swoją siedzibę na obszarze Polski.

 

Informacje aktualne na dzień 27.04.2019r.

[1] https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/zasady-gwarantowania-depozytow/zakres-podmiotowy-gwarancji/, 27.04.2019 r.

[2] https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/zasady-gwarantowania-depozytow/zakres-podmiotowy-gwarancji/, 27.04.2019r.