Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring cieszy się coraz większą popularnością. To dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców w przypadku wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności. Dzięki faktoringowi szybko można wymienić nieopłacone faktury na gotówkę. Z jakimi rodzajami faktoringu możemy się spotkać?

Jeśli jeszcze nie wiesz co to jest faktoring, zachęcamy to zapoznania się z naszym wcześniejszym wpisem tutaj. Znajdziesz tam definicję tej usługi finansowej.

Faktoring pełny, niepełny lub mieszany

Pierwszy podział faktoringu można dokonać ze względu na umiejscowienie ryzyka wypłacalności dłużnika.

Faktoring pełny nazywany jest też faktoringiem niezawierającym regresu. W tym przypadku faktor przejmuje na siebie całe ryzyko, które jest związane z wypłacalnością dłużnika i sam dochodzi należności w razie nieuregulowania zobowiązania. Jeżeli dłużnik nie może spełnić świadczenia, to faktorowi nie przysługuje tzw. prawo regresu wobec przedsiębiorcy. To najkorzystniejszy rodzaj faktoringu dla przedsiębiorcy.

Z faktoringiem niepełnym, czyli z prawem regresu, mamy do czynienia wtedy, gdy faktor nie jest obciążony ryzykiem niewypłacalności dłużnika. W razie niewypłacalności, to faktorant będzie musiał pokryć dług.

Istnieje jeszcze faktoring mieszany, w którym ryzykiem są obciążone obie strony – faktor i faktorant. Z góry ustalany jest limit, do jakiego odpowiedzialny jest faktor.

rodzaje faktoringu

Faktoring jawny i niejawny

Faktoring można podzielić również ze względu na fakt zawiadomienia dłużnika o zawarciu umowy faktoringu. W przypadku faktoringu jawnego, dłużnik od razu po podpisaniu umowy faktoringowej jest o tym zawiadamiany. Firma faktoringowa informuje o tym dłużnika i wskazuje numer, na który należności powinny być zapłacone.

Jeśli chodzi o faktoring niejawny, to dłużnik w ogóle nie jest informowany o umowie faktoringowej. Dłużnik spłaca dług faktorantowi, a ten zobowiązany jest do przekazania opłaty do faktora.